Decyzja o cofnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. zm.) udzielam licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla: Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy: Miejsce zamieszkania (siedziba) i adres .Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką - Decyzja administracyjna wydana przez organ licencyjny, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący: .. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w .Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka.. Nie można bowiem podzielić zapatrywania skarżącego, że skoro stara się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) to tylko przepisy tego aktu prawnego mają względem niego zastosowanie.2.. 1 ustawy o transporcie drogowym.. Licencję, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust..

Decyzja o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka.

2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn.. Termin załatwienia Do 7 dni od złożenia wniosku.. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące .Aby móc zgodnie z prawem wykonywać działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób, trzeba uzyskać licencję.. uprawnienia.. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust.. Osoba, która chce wykonywać krajowy transport osób powinna spełniać wymogi dobrej reputacji, złożyć wniosek o wydanie licencji, przedstawić wymagane dokumenty i uiścić opłatę.Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.. ; Oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww..

VI.O obligatoryjnym cofnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką stanowi przepis art. 15 ust.

Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji, dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji proporcjonalnie do:UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra .wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane: - oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę, albo miejsce zamieszkania, - informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym .Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył: Skarga nie jest zasadna.. Promesa licencji - Decyzja administracyjna wydana przez organ licencyjny stanowiącaŻeby uzyskać licencję taksówkarza, musisz złożyć wniosek na piśmie o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką..

... w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna (art. 15 ust.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww.. Przeczytaj ten opis, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę.3) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo - kontrolnych, zainstalowanych w pojeździe; 4) jeżeli przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit.8) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką samowolnie zmienia wskazania urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe.. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu .Jest decyzja o wpisaniu ustawy do rządowego rejestru prac legislacyjnych .. poprzez wyłączenie z tego zakresu m.in. przewozu okazjonalnego oraz zniesienia limitów ilościowych dotyczących licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al..

1.1 ...Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wydaje, cofa lub zmienia minister właściwy do spraw transportu.Chcesz zostać taksówkarzem?. Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy udziela, zmienia lub cofa licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (z wyłączeniem taksówek).. uprawnienia stała się ostateczna.Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję lub wypisy w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.. Zgodnie z tym przepisem licencję cofa się: 1) w przypadku gdy: a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,1.. Wniosek powinien zawierać: - oznaczenie .1.. 2. starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;na wykonywanie transportu drogowego taksówką.. Licencji, o której mowa w art. 5b licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy ust.. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.. Tak znaczący wzrost to konsekwencja uregulowania prawnego statusu przewozu osób samochodem osobowym.. 1 i 2, cofa się: 1) w przypadku gdy: a) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją,W tej sytuacji wojewódzki inspektor transportu drogowego wydał decyzję o nałożeniu na taksówkarza 8 tys. zł kary na podstawie art. 92a ust.. 1 ustawy o transporcie drogowym w zw. z lp.. Wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zgodnie z art. 16 ust.2 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym następuje z mocy prawa, z chwilą zrzeczenia się jej, jednakże na żądanie strony postępowania organ może wydać decyzję o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.. Ustawodawca przewidział następujące zmiany: nie będzie limitu licencji na taksówki .. Na podstawie art. 7 ust.. Zatem jeśli podczas kontroli organ stwierdzi wystąpienie, któregokolwiek z ww.. naruszeń jego „obowiązkiem prawnym" jest wydanie decyzji o cofnięciu licencji bez względu nawet na okoliczności, które można by uznać za łagodzące.Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.1.. 3 pkt 1 i 5 oraz w art. 39a ust.. 1, 2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy: a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka; .. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Prezydent m.st. Warszawy jako organ licencyjny w 2020 r. wydał łącznie 1120 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób" - poinformowano.w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, nie będącego taksówką, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis,1..Komentarze

Brak komentarzy.