Wzór harmonogram rzeczowo-finansowy
"Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkawzór harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego Załącznik nr 10 (wypełniony uzupełniony harmonogram należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy) nazwa zadania: „ Odnowienie Groty NMP w Krasocinie wraz z utworzeniem parku historii Krasocina " Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowyZobacz jak przygotować harmonogram krok po kroku, zapoznaj się ze wzorem i przykładem harmonogramu.. Można go sporządzić w formie wykresu lub tabeli.. Wykazanie wydatku z datą późniejszą możliwe jest tylko w harmonogramie, który stanowi załącznik do Aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności.. zadania pn: „Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej- budowa infrastruktury" 2014 2015 Zakres rzeczowy.. 5 umowy.. 4.Wybrany Wykonawca załączy podpisany i wypełniony harmonogram rzeczowo - finansowy do umowy w dniu jaj.4 umowy.Załącznik nr 2 „Harmonogram rzeczowo-finansowy" do Umowy o powierzenie grantu w ramach POPC na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 o dofinansowanie projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego" .Zał.1 do Uchwały Senatu Nr XX/168/13/14 PLAN RZECZOWO - FINANSOWY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2014 ROK Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok zawiera następujące tabele: 1) Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego - Tabela 1, 2) Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupachHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła z węglowego na gazowe" Lp..

realizacji projektu.Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca może zmodyfikować przedstawiony przez Zamawiającego wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego pod względem uszczegółowienia zakresu rzeczowego robót zgodnie z §2 ust.. brutto) Termin wykonania.. Rodzaje prac Koszty poniesione (w PLN) Koszty do poniesienia (w PLN) Planowana data wypłaty transzy Nr transzy Z kredytu Planowana data wykonania prac Ze środków własnych Planowana dataHARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wzór) l.p.. 3 wpisze ofertowe wartości poszczególnych elementów robót.. Zamawiający mają bowiem często wątpliwości czy ofertę bez harmonogramu należy odrzucić na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych czy też wezwać wykonawcę do jego uzupełnienia na podstawie art. 26 ust.. Opis elementu Umowy Wymagana płatność wyrażona w % łącznej ryczałtowej wartość robót netto Kwota w zł wynikająca z wymaganej płatności zgodnej z kol..

KWARTAŁ .- Sporządzi (wypełni) harmonogram rzeczowo - finansowy, w który w kol.

Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres budowy 1.. Twórcą pierwszych opracowań tego typu był polski teoretyk zarządzania Karol Adamiecki.Harmonogram rzeczowo-finansowy jest dokumentem, który może budzić istotne kontrowersje co do skutków niedołączenia go do oferty.. KWARTAŁ (zł.brutto) IV.. Suma wartości poszczególnych elementów robót jest tożsama z wartością oferty.. - Obliczy czas na ich realizację - kol.. Księga wieczysta nr Lp.. Projektu (tytuł).. I KWARTAŁ (zł.. Układ · Harmonogram krok po kroku · Wzór · Przykład 1 · Przykład 2. data i podpis Beneficjenta pomocy Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN] Należy podać wszystkie wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu UWAGA: W TABELI NALEŻY UJĄĆ TERMIN FAKTYCZNEGO PONOSZENIA WYDATKU, A NIE NP.harmonogramie a)..

4 i (wpisze) wrysuje liniowo czasookres w załączony pusty harmonogram.

Harmonogram to narzędzie pozwalające na rozplanowanie w czasie działań/czynności/zadań przewidzianych do realizacji w ramach określonego przedsięwzięcia.Harmonogram rzeczowo-finansowy w formie tabelarycznej.. Koszt całkowity zadania (zł.. : "Centrum Sportowo - Kulturalne "Łabędź" - modernizacja obiektu - doposażenie w obieg chłodniczy" Lp Nazwa elementu Całkowita wartość robót [zł brutto]Harmonogram rzeczowo - finansowy [PLN] Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia dla kolejnych miesięcy realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej Lp.Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN) - (skala szarości) (88,50 kB) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w PLN) - (kolor) (145,50 kB) Harmonogram wydatków na cztery kolejne kwartały (harmonogram Wniosków o płatność /Wniosków o płatność zaliczkową) - (kolor) (139,00 kB)do wniosku o dofinansowanie.. Wyszczególnienie elementów składowych zadania - obiekt, ro-dzaj robót Zakres rze-czowy Koszty kwalifikowane (w tym WFOŚiGW) Koszty kwalifiko-wane poniesione do dnia złożenia w zł wniosku Ogółem rubryki 7+8+9+10Przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wzór wniosku o odblokowanie konta IPA - Komunikaty - Celem usprawnienia procesu prekwalifikacji Wytwórców do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także obsługi technicznej kont zakładanych przez Wytwórców w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA), udostępniony został przykładowy .harmonogram rzeczowo-finansowy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo..

668 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .Wzór - Harmonogram rzeczowo-finansowy Nazwa zadania : Budowa ul. Zagłoby w Rzeszowie Lp.

Harmonogram to graficzne przedstawienie rozkładu czynności w czasie.. Działanie 1.3 Działanie 1.5 Do tej pory wydaliśmy 7 571 618 144,61 zł Wartość podpisanych umów 13 553 138 574,04 złZałącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu * zaznaczyć właściwą opcję zgodnie z kwalifikacją podatku VAT z wniosku o dofinansowanieWzór harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.. KWARTAŁ (zł.. 3 Nieprzekraczalny termin wykonania elementu Umowy wyrażony okresem od dnia od dnia podpisania Umowy 1 Termin wykonania elementuSzablony harmonogramów szkolnych i biznesowych.. Działka nr 4.. Miejscowość 2.. ZATWIERDZAMHarmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji w kwotach netto (brutto tylko wtedy, gdy VAT będzie kosztem kwalifikowanym) dla kolejnych miesięcy realizacji projektu.. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferencji użytkownika.HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (WZÓR) dla prac projektowych oraz robót budowlanych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt