Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy
Przedsiębiorca, wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, zwany dalej „przedsiębiorcą", wystawia zatrudnionemu przez siebie kierowcy zaświadczenie poświadczające jego zatrudnienie oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).. 1, organizator turnusu przekazuje odpowiednio pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust.§ 1.. Opłata za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust.. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w. które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Upoważnienie wydaje się na okres trzech lat.. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub sta-bilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Kurs realizowany jest zgodnie z programem ramowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia - kurs.10 ust.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne do szczepień zobowiązany jest do wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia .Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia..

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 13 do rozpo-rządzenia.

Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.2.. o którym mowa w art. 92e ust.. Redakcja 23 stycznia 2016, 18:56 2 maja 2019 7271.. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r.Na podstawie art. 31 ust.. 9 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz .Wzór oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia .zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie..

Wzór upoważnienia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2 pkt 1 ustawy, wynosi 50 zł.. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednost- ki dozoru technicznego, którego wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 2 rozporządzenia Prezesa Rady MinistrówWzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.. Tekst pierwotny.. 1)Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1Minister ust.. Rozporządzenie określa: 1) wzór zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach;.. Członka służby porządkowej i członka służby informacyjnej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się w:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.. Dziennik Ustaw Nr 81-4395- PQz.91B 3) w 7 ust.2 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o ile urządzenia te stanowią element składowy innych urządzeń spełniających wymagania określone w 4 ust.. Zgodnie z art. 306h § 2 Ordynacji podatkowej zgoda podatnika na wydanie zaświadczenia o wysokości jego zaległości podatkowych nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, występuje jego małżonek pozostający z nim we wspólności majątkowej.poz..

Wzór skierowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Tekst pierwotny.6.. Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabelprzeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.. 1 i wWzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się na czas nieokreślony.. 1 ustawy, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.. z 2012 r. 576) zarządza się, co następuje § 1.. Załącznik nr 1.. Rozporządzenie to określa m.in. tryb wydawania zaświadczeń, właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń i wzory zaświadczeń określonych Ordynacji podatkowej.Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania wypoczynku za granicą określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia, wystawianego przez lekarza sądowego, potwierdzającego zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, oraz wzór rejestru wystawionych zaświadczeń.§ 2.. Wzór zaświadczenia o .Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne do szczepienia zobowiązany jest do wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. 2018 r. 753)?2..

Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.

Tekst pierwotny.. § 13.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego, zwane dalej "zaświadczeniem", wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, zwanego dalej "ośrodkiem" - na druku, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.. Ustala się wzór: 1) legitymacji posiadacza broni, który określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, który określa Załącznik nr 2 do rozporządzenia;Wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 1 rozporządzenia.. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. § 18.Kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek.. 1.Na podstawie art. 64b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. z 2019 r. 521) zarzą-dza się, co następuje: § 1.. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji .1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. Nr 136, poz. 855) Na podstawie art. 15 ust.. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem .Ustawa o rachunkowości - załącznik nr 1..Komentarze

Brak komentarzy.