Wzór powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły
Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Umowa o pracę na czas nieokreślony na innym stanowisku kierowniczym w szkole lub publicznej placówce oświatowej Wzór 21.. Dziś zarys obowiązków zwykle powierzanych wicedyrektorowi, w następnych częściach refleksje na temat sztuki delegowania uprawnień i warsztatu pracy wicedyrektora jako osoby, od której zależy nie tylko dobra organizacja bieżącej pracy placówki, ale przede wszystkim klimat i .Obecnie pełnię funkcję wicedyrektora tejże szkoły.. (11kB) metryczka Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (21 września 2017) .Wzór 5. .. Wyrażamy nadzieję, iż opracowane przykładowe wzory pism w procedurze awansu zawodowego, stanowiące wymaganą prawem dokumentację, ułatwią nauczycielom i dyrektorom .1.. Wniosek w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora osobie niebędącej nauczycielem.. Prawo oświatowe - 1.. Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. 64 Prawo oświatowe.. Czy można powierzyć tej osobie pełnienie funkcji dyrektora na okres .Na podstawie art. 37 u.s.o.. - w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Wniosek do organu prowadzącego o opinię w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły Wzory dokumentów w zakresie powierzenia stanowiska wicedyrektora: wniosek do organu prowadzącego o zajęcie stanowiska, uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii oraz zarządzenie dyrektora o powierzeniu stanowiska.Stosownie do art. 63 ust..

Powołanie na stanowisko wicedyrektora.

Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych, b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,Zgodnie z art. 37 ust.. 10 (tj. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi, który wygrał konkurs) lub ust.. jeśli 1.09 nie będziesz miała jeszcze opinii, to możesz powołać tę osobę, którą wybrałaś na p.o. wicedyrektora, a po spełnieniu wymogów formalnych dasz jej powierzenie stanowiska wicedyrektoraPracodawca ma możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy lub płacy.. Data publikacji 09.08.2017.Załączniki dostępne u dyrektora szkoły po wykazaniu interesu prawnego: 9.. 1. czy na sierpniowej radzie mogę ( lub odchodzący dyrektor) zasięgnąć opinii RP na temat powierzenia obowiązków wicedyrektora innemu nauczycielowi.. Na przełomie roku więc pracodawca może powierzyć taką pracę nawet na 6 miesięcy, tj. od 1 .Zarządzenie dyrektora o powierzeniu wykonywania funkcji wicedyrektora szkoły lub innej publicznej placówki oświatowej Wzór 20..

Powierzenie kandydatowi stanowiska wicedyrektora szkoły.

Dz. U. z 2004 r.- powierzenie stanowiska wicedyrektora "wbrew woli rady pedagogicznej".. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Dyrektor szkoły zetknął się nagle z zupełnie inną rzeczywistością niż ta, do której przywykł: podejmuje ważne decyzje i ponosi dużą odpowiedzialność.. 13 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. 2. powierzenie obowiązków nastąpi na podstawie zarządzenia, ale z jaką datą i od kiedy ?. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .Obecnie w szkole dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust..

Jakie kwalifikacje musi mieć przyszły dyrektor szkoły?

Wicedyrektorowi stanowisko powierza dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.. Zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora ze stanowiska dyrektora szkoły (przykładowy) • 71 Wzór 6.. Pliki do pobrania.. • 73 Wzór 1.W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.Art.. ( 01.09 niedziela).Wzory wniosków w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.. Obecny wicedyrektor pełni obowiązki dyrektora szkoły do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionej w konkursie osobie nie dłużej jednak niż na okres 10 miesięcy.ZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego .. Na co powinna zwrócić szczególną uwagę jednostka samorządu przyjmująca dokumentację kandydata na takie stanowisko?. Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki).. Opinie te nie są dla dyrektora wiążące, jednak są niezbędne dla skuteczności procesu powierzenia funkcji wicedyrektora.Pytanie: Na jaki okres powołać wicedyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora szkoły..

Odpowiada on przecież za bieżące funkcjonowanie szkoły.

z 2017 r. poz. 59 ze zm., dalej: PrOśw) do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust.. Dodatkową korzyścią będą wzory wielu przydatnych w pracy wicedyrektora dokumentówUchylono przepis, który pozwalał na przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi lub innemu wybranemu nauczycielowi, który pełnił obowiązki dyrektora przed 26 marca 2020 r., tylko do 31 sierpnia 2020 r.a od 1 września będziesz działać już jako dyrektor, i z tym dniem (lub później = kwestia wymaganych opinii) powołasz wicedyrektora.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Wójt powierza kierowanie szkołą nauczycielowi lub innej osobie mającej odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy w placówce oświatowej.. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i .Powierzenie funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. Organ prowadzący chce wyznaczyć spośród nauczycieli tejże szkoły osobę pełniącą obowiązki dyrektora (wicedyrektora w tej szkole nie ma).. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Wicedyrektor nie musi posiadać kwalifikacji z zakresu zarządzania, czyli nie musi mieć ukończonych studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.. Wniosek w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora osobie będącej nauczycielem.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6.. Czy organ prowadzący szkołę, w tym przypadku gmina, może zmusić nauczyciela do pełnienia tej funkcji bez jego zgody?Pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły/placówki to trudne i wymagające zadanie.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Dodatek funkcyjny jest związany z powierzeniem nauczycielowi stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019 (23kB) 10..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt