Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.pdf

Załączniki: • 1 x mapa ewidencyjna w skali 1 : 2000 .. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz .WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / KIERUNKACH ROZWOJU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOSZALINA (niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. * Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną na udostępniony adres e-mail zgodnie w treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.. Załączniki do procedury: Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie miejscowym / studiumChcesz sprawdzić jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.. Druk do pobrania w formacie .pdf.. Przeczytaj jak to zrobić.W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku o wydanie zaświadczenia dodatkowo należy dołączyć odpowiednio kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Liczba pobrań Pobierz załącznik: Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .Zwracam się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (zaznaczyć właściwe) [ ] w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [ ] w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [ ] w gminnym programie rewitalizacji ..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec.

Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o:Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 217 i 218 ww.. We wniosku należy podać obręb oraz numery działek.Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.. Formularz wniosku oraz poniższą informację można również pobrać w biurze nr 3.. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z dnia 10 maja 2003 r. z pó źn.. OPŁATY: Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): * wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.. Podstawa prawna Art. 30 ust.. plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego przez Inwestora terenu.. Odpłatność:WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości Na podstawie art. 217 ust..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Drukuj; E-mail .

zm.)Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.. Złóż wniosek o jego wydanie.. Opłata skarbowa: Oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Opłata skarbowa: Oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Mławy WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o wydanie zaświadczenia OPŁATY Opłata skarbowa 17,00 zł MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul.1..

A może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

W pierwszej kolejności wejdź na stronę i wyszukaj interesującą Cię działkę.. Następnie wskaż działkę na mapie i dokonaj wyboru tematów, które chcesz sprawdzić.odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.. Wymagane dokumenty: 1. wniosek (do pobrania w BOM) zawierający numer, arkusz, obręb i dokładny adres działki.. ustawy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,2 .wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / działek/* w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wyświetlenia: 0 Opublikowano w dniu: 20-02-2017 w kategorii:ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU/ REWITALIZACJI - zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz informację, czy teren znajduje się na obszarze rewitalizacji ustanowionym Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

Ø OPŁATY: Opłata skarbowa:Wydanie za świadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Trzyci ąŜ.

Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczeni o przeznaczeniu działki.odt [20 KB] Podstawa prawna: art.217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.. Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX .Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.. Pliki do pobrania: .Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego celem przedłożenia w instytucjach i urzędach.. Inne informacje: nie dotyczy .. Osoba żądająca przesłania dokumentu pocztą winna przesłać pocztą, faxem lub za pomocą platformy Epuap wniosek oraz kserokopię wpłaty.W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze więcej niż jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata skarbowa wskazana powyżej powinna zostać uiszczona w odpowiedniej wielokrotności, w zależności od ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których wypis i wyrys zostanie .wniosek (207kB) o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego metryczka Wytworzył: Joanna Matuszak (13 maja 2020)W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek (zgodnie z zamieszczonym wzorem), w którym wskazujemy wszelkie informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki) oraz określamy cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenie w kancelarii notarialnej, w banku, w starostwie powiatowym).Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub .. Druk do pobrania w formacie .doc .Osoba ubiegająca się o zaświadczenie winna posiadać aktualny numer ewidencyjny działki, zgodny z ewidencją gruntów Starostwa powiatowego w Szczytnie.. 1-2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.. 21 W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenie..Komentarze

Brak komentarzy.