Wzór wniosku do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
W treści zaproponowanych poni żej dokumentów, wprowadzono uwagi (komentarze) zapisane mniejsz ą czcionk (i wyró nione kursywą), które nie stanowią treści normatywnej tych dokumentów, a .Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych § 6.. Bardziej szczegółowoZakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to środki pieniężne, które są gromadzone przez pracodawcę na oddzielnym koncie bankowym.. Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (innego niż dopłata do wypoczynku) Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny pracownika i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do .Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.. W związku z tym, wysokość odpisu podstawowego w 2020 r. na: - pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych wyniesie 1550,26 zł (4 134,02 zł x 37,5% = 1 550,26 zł ),Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Określona grupa pracodawców może jednak dokonać rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego, przy zachowaniu określonych wymogów.Według przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ustawa o ZFŚS), przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS (art. 8 ust.. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02.. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1) pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Zasady te należy ustalić wewnętrznie, sporządzając regulamin zakładowy, w którym zostaną określone poszczególne kryteria.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga!. Nr 55, poz. 234 z późn.. Wzór stanowi załącznik 3a, 7, 8 do niniejszego aneksu.. 1 u.z.f.ś.s., zgodnie z którą, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby .Nadmieńmy, że na mocy art. 27 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 z 28 marca 2018 r., znowelizowany ma zostać art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wskutek czego w przepisie tym zostanie wyartykułowane zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania .d)inne osoby, którym w wyjątkowych sytuacjach, prawo do korzystania ze świadczeń Funduszu przyznał Zespół socjalny..

1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.

Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwaniUstawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej "Funduszem", i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków .Wniosek -dofinansowanie kupna biletów do teatru, kina.. Wzór informacji o rezygnacji z działalności socjalnej.z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Wniosek o przyznanie dofinansowania do kolonii, obozu w 2021 roku.. Wniosek - dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.. Osoby uprawnione 1. Fundusz Socjalny jest obowiązkowy dla wszystkich pracodawców z jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz pozostałych, którzy na dzień .Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 2005-12-21 18:42:16 : Kategoria dokumentu: Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji: Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl..

Celem tego funduszu jest wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.

(do art. 8 ust.. 1 pkt a i b : a) współmałżonkowie,Informacja została przygotowana w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 001/26/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych .. Załącznik 2REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r .. Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe .. Wniosek o przyznanie dofinansowania w .Wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. są obliczane od tej podstawy.. 1 ustawy o ZFŚS).W myśl art. 8 ust.. § 5 Aneks do Regulaminu pracy wchodzi w życie z dniem podpisania.Znaleziono 18 interesujących stron dla frazy wniosek o przyznanie zapomogi z zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych w serwisie Money.pl.. Pozyskiwane są one z corocznego odpisu na ZFŚS.. Wniosek- dofinansowanie do wczasów zorganizowanych indywidualnie.. Załącznik 2NOWE wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS wzór pdf 587.11 KB wzór word 36.42 KB..

Ustala się treść załącznika stanowiącego wzór wniosku, o którym mowa w § 12 ust.1 i 3.

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoDziałalność socjalna prowadzona przez pracodawców polega najczęściej na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacaniu świadczenia urlopowego.. 2015. ul .Załącznik nr 4 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Oświadczenie o dochodach składane przy ubieganiu się o dofinansowanie dla emeryta / rencisty Pobierz (316.77 KB) Załącznik nr 5 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WAT Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu .Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS.. Z kolei zapisy regulaminu muszą uwzględniać normę wynikającą z zapisu art. 8 ust.. Postanowienia ogólne.. DzU z 2012 r., poz. 592, dalej Ustawa o ZFŚS) przyznają one świadczenia na podstawie danych wrażliwych: wysokości zarobków pracowników i członków ich rodzin, dokumentacji medycznej, formularzy PIT.Pracodawcy spoza sektora budżetowego mogą zrezygnować zarówno z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego.. Wniosek o zapomogę dla emerytów, rencistów.. Wniosek - oświadczenie- 2 - 9. Wysokość otrzymanych przez Pana/Panią zapomóg w ubiegłym i bieżącym roku kalendarzowym: .. ( wypełnia pracownik socjalny UP )Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi następować w oparciu o zapisy regulaminu.. zm.) ,Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).. Przepisy ustawy o ZFŚS nie regulują zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom, ani nie przewidują zasad rozdzielania środków na poszczególne cele.. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt