Harmonogram stażu nauczyciela stażysty
Publikacje nauczycieli.. WNIOSKI STAŻYSTY (CZEGO SIĘ NAUCZYŁAM) Pobierz materiał .. 28.01.2021 - Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem - budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka .1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Angelika Skrzypek.. Aby uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego, stażysta będzie musiał zrealizować staż w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.Aby staż mógł być dokończony, w nowelizacji przewidziano obowiązek zawarcia z nauczycielem stażystą umowy o pracę na czas określony obejmujący dwa lata szkolne (art. 9c ust.. Przedszkole;Nauczyciel stażysta może odbyć staż bez przygotowania pedagogicznego, ale musi się zobowiązać do jego uzyskania w czasie trwania stażu - art. 10 ust..

Obowiązki nauczyciela stażysty.

W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy.. Małgorzata Brandygier.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk.. Celem tej współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez nauczyciela stażystę.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) staż może zostać wydłużony.. Ci nauczyciele, którzy rozpoczęli go we wrześniu ubiegłego roku, zakończą procedurę 31 .Plik Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. Nauczysz się jak pomóc swojemu podopiecznemu i jak wykonywać obowiązki opiekują stażu, by Twój podopieczny odniósł sukces, a Ty - byś czuł satysfakcję i był uważany za naprawdę dobrego opiekuna.Zgodnie z nowymi przepisami staż nauczyciela stażysty zostaje skrócony do dziewięciu miesięcy..

5b.Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.

Siemianowice ŚląskieStażysta, starający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna stażu (ewentualnie innego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły), w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. 1 pkt .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażystyHARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty: Szukaj publikacji.. Gliwice .. Zmiana przepisów stawia w trudnej sytuacji osoby, które staż rozpoczęły we wrześniu 2018 r. - na wyższy stopień awansu miały pracować rok i 9 miesięcy, a staż zakończyć egzaminem.OPIEKUN STAŻU Najpowa¿niejszym wyzwaniem, jakie stoi przed nauczycielem-opiekunem sta¿u jest zrozumienie i zaakceptowanie odmiennych postaw i zachowañ oraz metod pracy, ja-kie powinno siê reprezentowaæ i stosowaæ wobec osób doros³ych..

Kontrakt z opiekunem stażu.

1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty.. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega .Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d.. Opiekun stażystyNauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku >> Problem z trwającym stażem.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .PRZYKŁAD PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY DLA LOGOPEDY* .. Działania podejmowane w okresie całego stażu zgodnie z harmonogramem zebrań rady pedagogicznej, planem pracy szkoły, planem pracy własnej, harmonogramem spotkań z opiekunem stażu - do 31 maja 2020 r.Opiekun stażu.. Kontrakt obowiązuje na okres odbywania stażu przez .. (imię i nazwisko stażysty) w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu..

Rozpoczęcie stażu.

Krok 1.. W ciągu 14 dni od zakończenia stażu nauczyciela.. 2.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Posiadane kwalifikacje: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.2018r.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewicz .Staż nauczyciela; Awans zawodowy od 1 września 2019 r. Anna Trochimiuk.. Sulechów.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Przedstawienie projektu oceny dorobku zawodowego.. 3 Karty Nauczyciela.. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.Wzór kontraktu zawartego między opiekunem i stażystą Zasady współpracy nauczyciela stażysty .. i opiekuna stażu.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Dużo wiadomości znajdzie tu też nauczyciel stażysta i kontraktowy.. 5 i 5a ustawy z 26 stycznia 1983 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.. Z powodów określonych w art. 9 d ust.. Data publikacji: 4 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Czego się nauczę?. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Zmiany obejmą także długość stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą Okres stażu - od 01 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. .. Nauczyciel stażysta.. Najczêstszym b³ê-dem, jaki pope³niaj¹ nauczyciele podejmuj¹cy dzia³ania edukacyjne wobec .Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.12 kroków w postępowaniu awansowym - harmonogram nauczyciela..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt