Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe
Jeśli leczony osiągnie pełnoletność przed zakończeniem terapii, można przedłużyć okres leczenia, nie więcej jednak niż o dwa lata.. ROZMIAR: 27KB RODZAJ: DOC, .. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o wydanie prawomocnego postanowienia sądu Wniosek o rentę socjaln .Mimo że procedura nie jest leczeniem przymusowym, to stosuje się w niej pewne elementy przymusu.. i dowiedz się jak po krok po kroku zwalczać w sądzie wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tak aby uniknąć przymusowego leczenia odwykowego.Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję o poddaniu się .jak napisaĆ wniosek o przymusowe leczenie alkoholika?. W związku z tym należy udowodnić, że nadużywanie alkoholu spowodowało całkowity rozkład życia rodzinnego i przyczynia się do demoralizacji .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. Sąd może na czas leczenia poddać ją nadzorowi kuratora.Przymusowe leczenie odwykowe alkoholika..

zm.Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.

Przymusowe leczenie odwykowe może się odbywać w formie ambulatoryjnej lub w zakładzie zamkniętym.. Wniosek o przymusowe leczenie alkoholikaWNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie.. Postanowienie sądu w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego zastępuje zgodę pacjenta na leczenie i kierownik pla-cówki odwykowej czy inna osoba przyjmująca go na leczenie nie powinna pytać zobowiązanego o zgodę.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Decyzję wydaje sąd opiekuńczy działając na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. Podstawą do niego jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r. .. Wniosek o zastosowanie przymusu zgłaszają do sądu organy gminne, między innymi na podstawie .Leczenie przymusowe Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia..

Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe sprawcy przemocy w rodzinie.

W pierwszym przypadku pacjent otrzymuje leki i zgłasza się do kontroli lekarskiej w wyznaczonym czasie, w drugim - pacjent przebywa na stałe w placówce odwykowej, której nie może opuszczać bez zezwolenia lekarza.Wniosek na Policję o zastosowanie środków związanych z nakazem opuszczania lokalu.. Wniosek, aby był rozpatrzony pozytywnie, konieczne jest potwierdzenie przesłanek stanowiących do wdrożenie leczenia przymusowego.. Problem porusza też ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.. dodano: 25.10.2016 Dodaj do ulubionych.. rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu opinii biegłego i psychologa kieruje do sądu wniosek o przymusowe leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu które zostanie przeprowadzone w zakładzie lecznictwa odwykowego.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.. Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór..

Taki wniosek może też złożyć prokurator.

Zgodnie z ich brzmieniem sąd rejonowy w miejscu zamieszkania alkoholika może skierować go na przymusowe leczenie odwykowe, jeśli: powoduje on rozkład życia rodzinnego; powoduje on demoralizację małoletnich; uchyla się od pracy zawodowej; systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk .Leczenie odwykowe.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaWłaśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne sprawcy przemocy w rodzinie.Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Czas przymusowego leczenia osoby niepełnoletniej nie może być dłuższy niż dwa lata..

Formalnie rzecz biorąc jest to nadal leczenie dobrowolne.

Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Może złożyć wniosek do sądu opiekuńczego o przymusowe leczenie dziecka.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego leczenia.Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: komputer Created Date: 11/3/2003 11:45:00 AM CompanyWniosek o przymusowe leczenie odwykowe Gminna komisja d.s.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.CHCESZ WIEDZIEĆ JAK UNIKNĄĆ PRZYMUSOWEGO LECZENIA ODWYKOWEGO?. Kategoria: Pisma: Data dodania: 13 listopada 2016: Pobierz wzór DOC (27.00 KB) Liczba pobrań: 10188 PDF (70.97 KB) Liczba pobrań: 5216 Komentarze (0) 4 + 1 = ?. Art. 12.Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie.. Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, leczenie odwykowe jest dobrowolne, przy czym ustawodawca wprowadził pewne wyjątki.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. Wniosek o eksmisję sprawcy przemocy w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny od.Sądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Pobierz darmowy PDF..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt