Przykład wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:nia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a więc osoba fizyczna, osoba prawna, czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującymJoanna Misiak złożyła do urzędu gminy X pismo z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat wysokości dotacji z przeznaczeniem na budowę żłobka i ich wykorzystania.Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy.. O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.. Na podstawie art. 61, w związku z art. 8 ust.. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji publicznej obejmuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, w zakresie, w .Szulc-Efekt sp.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.Art.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. Jak wskazuje D. Fleszer, prawo do informacji publicznej może więc być realizowane przez wszystkie podmioty prawa7.Przepis art. 13 ust.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Z treści art. 16 ust.. 2 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Wniosek o udzielenie informacji publicznej..

Dostęp do informacji publicznej ...4.

Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. Jakie działania powinien podjąć organ będący adresatem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jeśli po wezwaniu wnioskodawcy do wykazania istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego przesądzającego o konieczności udostępnienia informacji publicznej wnioskodawca cofnął swój pierwotny wniosek?Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. Przypomnijmy, że informacja publiczna dotyczy wyłącznie zaistniałych faktów, istniejących dokumentów a więc czegoś, co już jest.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - informację o sprawach publicznych, ale też stosownie do art. 6 ust.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 2 UDIP brzmi następująco: Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. W Biuletynie Informacji Publicznej na bieżąco udostępniane są kolejne informacje publiczne.Treść wyroku sądowego nie tylko stanowi - zgodnie z art. 1 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie: Wszystkich faktur wystawionych przez CKW Zamek sp.. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. Informacje proszę udostępnić w następujący sposób i formie:WNIOSEK.. 04-051 Warszawa .. Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.Jak wynika z orzecznictwa informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).....222 5.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Na podstawie art. 2 ust.. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie również stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nawet jeżeli nie zostało podpisane podpisem elektronicznym lub w inny sposób określony w art. 63 § 2 i § 3 k.p.a.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.o udostĘpnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie umożliwia obywatelom prywatnej kontroli działalności podmiotu.. 14 ust.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 1 pkt 4 lit. a ustawy, będąc rodzajem informacji dotyczącej treści i postaci dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach .złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożyć wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych, itp. ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PESELPoniżej prawidłowo wypełniony wniosek o dostęp do informacji publicznej wysłany do urzędu mailem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt