Wzór zestawienia ilościowo-wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych
Od 1 maja 2021 roku nie będzie można opłacać znaczkami nadania listów poleconych krajowych i zagranicznych.. W przypadku dokonania błędnego wpisu i jego poprawienia bądź wykreślenia, Zamawiający poświadcza ten fakt składając obok swój podpis,przeznaczony jest dla pocztowej placówki nadawczej - pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawienia ilościowo-wartościowego przeznaczonego dla przesyłek nierejestrowanych.. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie przedstawiony zamawiającemu przez .. krajowym i zagranicznym, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i .Świadczenie,usług,pocztowych,w,obrocie,krajowym,i,zagranicznym,w,zakresie,przyjmowania,przemieszczania,i,doręczania,przesyłek,pocztowych, przetargi, ogłoszenia o .zobowiązany jest każdorazowo przekazywać wypełnione w dwóch egzemplarzach zestawienia zgodne z poniższymi wzorami: Wzór Zestawienia ilościowo - wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych .. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BDG.SOPiK.260.7.2018.MMa Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowegoZestawienie ilościowo-wartościowe będzie sporządzane przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach (oryginał/kopia), z których oryginał przeznaczony będzie dla Wykonawcy, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie ilości i wartości nadanych w danym dniu przesyłek..

8.Zamawiający zobowi ...wartościowego przeznaczonego dla przesyłek nierejestrowanych.

Formularz nadawczy.. W przypadku dokonania błędnego wpisu i jego poprawienia bądź wykreślenia,przeznaczonego dla przesyłek nierejestrowanych.. Wszystko to za sprawą stopniowego wprowadzania standaryzacji opłat .usługi komplementarne (np. - dla przesyłek z potwierdzeniem odbioru), kategorię przesyłki w przypadku przesyłek priorytetowych - używając skrótu „P", gabaryt w przypadku przesyłek w gabarycie B używając skrótu „B", zestawienia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 - dla przesyłek nierejestrowanych.usługi komplementarne (np. - dla przesyłek z potwierdzeniem odbioru), kategorię przesyłki w przypadku przesyłek priorytetowych - używając skrótu „P", gabaryt w przypadku przesyłek w gabarycie B używając skrótu „B", zestawienia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 - dla przesyłek nierejestrowanych.a) książki nadawczej - dla przesyłek rejestrowanych, wpisując każdą przesyłkę w oddzielną pozycję, b) zestawienia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 2 - dla przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym..

nr 3 - Wzór „Zestawienia ilościowo - wartościowego przesyłek w obrocie krajowymCennik usług Poczty Polskiej.

Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą.. Wzór książki nadawczej, zestawienia ilościowego oraz wszelkie informacje o oznaczeniach .dla Zamawiającego i Wykonawcy.. Wzór Zestawienia ilościowo - wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie krajowym nadanych w dniu_____ Nazwa firmy: .Wzór zestawienia ilościowo - wartościowego dla przesyłek listowych nierejestrowanych.. 9. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do .Przetarg 1597338: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej w latach 2021 2022 [2021-01-14]Przyjęcie przesyłek do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym (dla przesyłek nierejestrowanych)..

w obrocie krajowym nadanych w dniu_____ Nazwa firmy: .....przeznaczonego dla przesyłek nierejestrowanych.

Potwierdzenie odbioru przesyłki doręczanej na zasadach kodeksu postępowania administracyjnego.. Wzory pocztowej książki nadawczej oraz zestawienia ilościowo-wartościowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą.. Możesz wpisać datę utworzenia takich zestawień oraz ilości poszczególnych przesyłek listowych.2.. Odwiedź stronę kontaktu i dowiedź się wszystkiego już dziś!To już pewne!. Zestawienie nadanych przesyłek listowych rejestrowanych będą zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy; 4.nr 2 - Wymagania w zakresie adresowania i opakowania przesyłek listowych (z wyłączeniem przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością) i przesyłek reklamowych.. W przypadku dokonania błędnego wpisu i jego poprawienia bądź wykreślenia, Zamawiający poświadcza ten fakt składając obok swój podpis.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych..

Wzór zestawienia przesyłek dostarczonych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Zestawienia nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych będą zgodne ze wzorem przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy; 3.. 9. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do .b) dla przesyłek nierejestrowanych - zestawień ilościowo-wartościowych przesyłek nadanych w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.. Wzór zestawienia ilościowo-wartościowego zostanie .„ZPO", „EPO" - dla przesyłek z doręczeniem za pokwitowaniem odbioru), - kategorię przesyłki w przypadku przesyłek najszybszej kategorii - używając skrótu „Prior", zestawienia ilościowo - wartościowego dla przesyłek nierejestrowanych w obrocie.. 7) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i ewentualnie paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.»Opis zapytania .. Potwierdzenie odbioru przesyłki doręczanej na zasadach Ordynacji podatkowejPrzedział wagowy Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne priorytetowe Kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) Kraje pozaeuropejskie STREFA "A" STREFA "B" STREFA "C" STREFA "D"Zestawienie nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych w obrocie zagranicznym w dniu .. Przesyłka listowa nierejestrowana EKONOMICZNA Kraje europejskie (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) Kraje pozaeuropejskie cena ilość wartość cena ilość wartość do 50 gZestawienie ilościowo wartościowe przesyłek w obrocie krajowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt