Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
TRYB WNIOSKOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA.. zm.)Art. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.. W roku 2013 Gmina zleciła wykonanie koncepcji rozbudowy boiska w Konarzewie.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Nadleśnictwa, jako jednostki zarządzające mieniem Skarbu Państwa - są zobligowane do odpowiedzi na wnioski o udzielenie dostępu do informacji publicznej, które mogą dotyczyć wielu sfer działalności Nadleśnictwa.PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PKP IC"), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie - na podstawie art. 2 ust.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.Odpowiedź na tak złożony wniosek lub zapytanie wysyłana jest do wnioskodawcy drogą elektroniczną.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie: - wszystkich dokumentów potwierdzających rozliczenie dofinansowania podmiotów korzystających z gminnych środków w 2011 r. wraz z załącznikami..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejW odpowiedzi na skargę przewodniczący zarządu związku stwierdził, że wnioskowana uchwała jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a tym samym nie ma obowiązku udostępnienia tej informacji skarżącemu na jego wniosek w żądanej przez niego formie.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Minęło 14 dni, nie otrzymałem odpowiedzi z urzędu.. Podobno po 14 dniach mogę złożyć zażalenie do organu nadzorującego.. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalejOdpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje: Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada kosztorysu inwestorskiego budowy boiska wielofunkcyjnego na działce 542/13.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust..

2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (UDIP).

- INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Odpowiedź ponowna na wniosek o udostępnienie informacji publicznej: pobierz plik: Odpowiedź na wniosek nr 1/2018 o udostępnienie informacji publicznej.. z 2016 r. poz. 1764) informuję:Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Podstawa prawna: art. 13 ust.. Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. W jakich sytuacjach takie działanie jest dopuszczalne - i co zrobić, kiedy organ nadużywa swojego uprawnienia?. udostępnienia kopii wszystkich umów jakie Urząd zawierał w okresie od 01.01.2017do 31.12.2017Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.. Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.4.. Część z nich podlega uwzględnieniu, na co może mieć wpływ duże skomplikowanie regulacji o dostępie do informacji publicznej.. Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie również stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nawet jeżeli nie zostało podpisane podpisem elektronicznym lub w inny sposób określony w art. 63 § 2 i § 3 k.p.a.Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.. Informacje proszę przesłać na adres: […] Dostałem odpowiedź, że nie można wysłać mejlem, bez podania .Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy..

Zacznijmy od ...Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.

Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.Zgodnie z art. 13 ust.. Wyrokiem z dnia 2 marca 2016 r. (sygn.Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.. Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.. zasadą jest, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Przepisy regulujące zasady udostępniania informacji publicznej precyzyjnie wskazują termin, w którym organ powinien ustosunkować się do wniosku o udostępnienie informacji.. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o .Brak odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej ..

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.

.O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. działań amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) oraz programu PRISM Zgodnie z art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji są władze publiczne (organy) w zakresie posiadanych przez te organy informacji, Używają go zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele.. Witam, Dokładnie 15 dni temu złożyłem pisemny wniosek do urzędu miasta i gminy, o udzielenie informacji publicznej.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Następuje to na podstawie decyzji odmawiającej udostępnienia albo zwykłego pisma stwierdzającego, że adresat wniosku nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej lub .Dziś, tj. 7 lipca 2015 roku otrzymaliśmy e-mailem odpowiedź na wniosek: _____ Odnosząc się do treści powyższego wystąpienia na wstępie chcemy zaznaczyć, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej z naszej skrzynki został wysłany na adres podany w BIP ZDPK, co niniejszym potwierdzamy: _____Często się zdarza, że urzędy wydłużają termin odpowiedzi na wniosek o informację publiczną na podstawie art. 13 ust.. 04-051 Warszawa .. .Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.. Więcej na temat informacji publicznej i jej .Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa odmienne od KPA terminy załatwienia sprawy.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt