Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Dane członków rodziny (w tym dziecka do ukończenia 25 lat, a także dziecka, któreWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - 2014/2015 Część I 1.. "Becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.SR-2 strona: 1/6 wersja: SR-2(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą" DANE WNIOSKODAWCY 03.. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: L p.. Komentarz do ustawy.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku.. Opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do .Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dzieckaWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SI Ę DZIECKA Cz ęść I 1.. 1.Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą" Imię Nazwisko PESEL*) Data rodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkaniaSkładam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następującedzieci: (Jeżeli liczba dzieci, na które ustala się prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest większa, należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do niniejszego formularza załącznik SR-2Z) 3..

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf: 2.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składa się w organie .WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w CZĘŚCI II wniosku.2.. Imię i Nazwisko dziecka NUMER PESEL* Data urodzenia Obywatelstwo 1.. Imi ę Nazwisko Numer PESEL *) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data urodzenia Stan cywilny Obywatelstwo*osoba samotnie wychowująca dziecko to: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, jeżeli nie wychowuje wspólnie co najmniej jednego dziecka z jego rodzicem.. *) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (1) 02.. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ..

Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Dane osoby składającej wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej dalej „wnioskodawcą" DANE WNIOSKODAWCY 03.. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.2.. *) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie poroduWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I.. Imię 06.. 3.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Data urodzenia (dd / mm / rrrr)Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w terminie..

Dane osoby ubiegaj ącej si ę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia si ę dziecka.

Pola wyboru zaznaczaj znakiem X.. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) (1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.. Nazwisko 01. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA CZĘŚĆ I 1.. Dane członków rodzinyWnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: *) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku.. Pomoc przysługuje w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.. Polecamy: Pomoc społeczna.. Imi ę Nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Miejsce zamieszkania Telefon Miejscowo ść Kod pocztowy Ulica Numer domuWniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dzieckaJednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli (dotyczy wniosków złożonych po 31 października 2017 r.):..

ObywatelstwoJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Część I.. Imię i Nazwisko dziecka NUMER PESEL* Data urodzenia 1.. Imię Nazwisko Numer PESEL* Data urodzenia ObywatelstwoSR-2Z Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ZSR-05 (archiwalny) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób .1.. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio: a) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny wymienione w karcie informacyjnej PS/01/01/K w pkt 2 lit. c,1.. 1.SR-2 Załącznik 8 do spisu druków związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie ŚR, ŚW, FA, „Za życiem", ZDO, „Dobry start" strona: 1/8 wersja: SR-2(3) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1.. Imię i nazwisko Numer PESEL*) Data urodzenia 1 2 3 *) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.. 3.Becikowe przyznawane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka.. O zapomogę mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w CZĘŚCI II wniosku.. Pola wyboru zaznaczaj znakiem X. Zapoznaj się z warunkami przysługiwania Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka umieszczonymi w pouczeniu w CZĘŚCI II wniosku.WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - 2017/2018 - obowiązuje od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2018 roku Część I 1.. Dane osoby ubiegaj ącej si ę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia si ę dziecka.. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych).pdf 0.09MB OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ .Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt