Harmonogram rzeczowo finansowy czyste powietrze

harmonogram rzeczowo finansowy czyste powietrze.pdf

MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (zamieszczono 9.12.2020 r.) 15.05 KB G. PP.I - informacja o pomocy publicznej dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zamieszczono 25.11.2014 r.)Aby złożyć wniosek w programie priorytetowym "Czyste Powietrze", należy zarejestrować konto w portalu, a następnie zalogować się i pobrać formularz wniosku, wybierając opcję Formularz Wniosku - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.Pierwszy wariant obejmuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji PONE opracowany na podstawie deklaracji mieszkańców.. Najpopularniejszym sposobem graficznego przedstawienia harmonogramu jest wykres Gantta (oparty na pracach Karola Adamieckiego).5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach.. Czyste Powietrze.. 8 9 Worki i rękawiczki gumowe na 2 akcje sprzątania "Czyste Karkonosze"Po zrealizowaniu określonej przez nas części elementów określonych w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, możemy wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i udzielenie płatności (wypłaty) na wykonany zakres prac.. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxxHarmonogram rzeczowo-finansowy HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY jednostki miary ilość, liczba netto brutto Wnioskodawca Lp..

Harmonogram_rzeczowo-finansowy (A1-2) Powrót.

§ 4 Efekt rzeczowy i ekologiczny W wyniku realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Zadania pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze" Koszt całkowity 1 2 3 .. "Zadbajmy o czyste powietrze w Karkonoszach" 3 tys. egz.. Protokół odbioru częściowego jest dokumentem, który potwierdza realizację części prac zgodny z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym przedsięwzięcia (załącznik umowy o dofinansowanie).Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych.. 6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).. Odsetki naliczane są zgodnie z harmonogramem spłat, o którym mowa w §7 Umowy i nie podlegają kapitalizacji.. W Programie Czyste powietrze kosztem kwalifikowanym oprócz zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostosowania go do nowo zakupionego źródła ciepła.. Osoby fizyczne.. Odsetki naliczane są zgodnie z harmonogramem spłat i nie podlegają kapitalizacji..

49 kB: 30-11-2015: Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.Zapisanie się do newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (adres e-mail).. Koszty związane z naprawą komina, zastosowaniem wkładów .Ulga termomodernizacyjna.. nr 1 do umowy), lub wyższych, wówczas do wniosku o płatność należy wpisać kwotę dofinansowania lub sumę kwot dofinansowania udzielonych na poszczególne przedsięwzięcia (kocioł, instalacja c.o., okna, itp.); 2.F.. Dowiedz się, jakie są jego i warunki i wykorzystaj otrzymane środki na termomodernizację Twojego domu!Harmonogram pomaga uświadomić zakres czynności oraz zależności między nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji.. Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: a.5.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikamiJednostki Samorządu Terytorialnego Wniosek: [Pobierz] Lista załączników: [Pobierz] Oświadczenie o pomocy publicznej: [Pobierz] Instrukcja rozliczenia raty: [Pobierz] Instrukcji rozliczenia końcowego: [Pobierz] Ochrona Powierzchni Ziemi, Powietrza i Wód Harmonogram rzeczowo-finansowy: [Pobierz] Karta Efektu ekologicznego: [Pobierz] Ochrona Przyrody Harmonogram rzeczowo-finansowy .Po zawarciu umowy o dofinansowanie Wnioskodawca uzyskuje charakter Dotowanego..

armonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (A1-2) Powrót.

Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem: a.. Aby złożyć wniosek w programie "Czyste Powietrze" należy założyć konto, zalogować się, a następnie pobrać formularz wybierając opcję "Formularz Wniosku" - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.. Wnioski o umorzenie w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych; FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY DLA .Wymagania techniczne/zakres rzeczowy przedsięwzięcia.. 37 kB: 30-11-2015: Karta zakładanego efektu rzeczowego i ekologicznego - załącznik 2/B.. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach .. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.Regulamin: Wniosek: [Pobierz] Lista załączników: Harmonogram rzeczowo-finansowy: Karta efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza: Karta efektu ekologicznego termomodernizacji: Karta efektu ekologicznego rekuperacji ciepła: Karta efektu ekologicznego sieci ciepłowniczych: Karta efektu ekologicznego wymiany taboru: Karta efektu ekologicznego instalacji fotowoltaicznych :Czyste Powietrze..

Postać graficzna znakomicie ułatwia korzystanie z harmonogramu.

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:44.. Osoby fizyczne.. W tym celu należy wypełnić wniosek o płatność.Witamy w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku .. § 4 Efekt rzeczowy i ekologiczny W wyniku realizacji przedsięwzięcia Pożyczkobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia efektu rzeczowego wskazanego w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1Utylizacja AZBESTU - Procedura dofinansowania - 2017.. Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:10.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Program Czyste Powietrze; Portal Beneficjenta; Media; WNIOSEK O PŁATNOŚĆ; Kontakt; armonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (A1-2) Print This Page.. Zakres rzeczowy Koszt całkowity Termin rozpoczęcia zadania: Termin zakończenia zadania: Razem pożyczka z Funduszu w tym: Nazwa zadania: Miejscowość: dnia: Skarbnik / Główny Księgowy Koszt poniesiony do dnia .„Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.. zestawienie rzeczowo-finansowe Zał _1 _do _Pisma _informującego _- _zestawienie _rzeczowo-finansowe.xlsx 0.01MB Instrukcja wypełnienia WOP .Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.. Program Czyste Powietrze; Portal Beneficjenta; Media; WNIOSEK O PŁATNOŚĆ; Kontakt; Harmonogram_rzeczowo-finansowy (A1-2) Print This Page.. Wnioski o umorzenie w ramach Programów Priorytetowych dla .Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Po złożeniu wersji elektronicznej wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres WFOŚiGW .Budżet na Program Czyste Powietrze to ponad 100 mld zł.. Wypłata kwoty dotacji może nastąpić przelewem bezpośrednio na wskazany we wniosku o płatność rachunek bankowy wykonawcy lub .Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo - finansowego.. Pierwsze składane rozliczenia przedkładane są już przez Dotowanych, którzy zakończyli realizację przedsięwzięcia.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluZestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7.. Wymiana 1400 kotłów i termomodernizacja 511 budynków..Komentarze

Brak komentarzy.