Formularz rejestrowy bdo dział vi
W związku z powyższym .Dział VI - Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów Dział VII - Informacja o komunalnych osadach ściekowych Dział VIII - Pojazdy wycofane z eksploatacji, cz.1 (tabela 1)Przy aktualizacji trzeba zaznaczyć pole "AKTUALIZACYJNY" i wpisać nadany już w BDO indywidualny "Numer rejestrowy".. Jeżeli sprzęt, piwo, napoje i inne produkty w opakowaniach firma kupuje w kraju, to nie jest "wprowadzającym produkty w opakowaniach".. zm.).Ustawa o odpadach,odpady,DZIAŁ VI.. Dział VI TABELA 1 TAK x NIE TABELA 2 TAK x NIE .. Tabela z danymi firmy obejmuje obligatoryjne dwie pierwsze strony.KTO JEST ZOBOWIĄZANY do BDO: .. Działalność w zakresie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn.. Dział VI TABELA 1 TAK X NIE TABELA 2 TAK X NIE .. 5) O ile posiada.Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji .Dział III - tabele 1 i 2 oraz Dział VI - tabele 1,2,3,4,5.. Dane podmiotu .. W związku z tym, że możemy złożyć tylko jedno sprawozdanie za każdy rok, musicie użyć Opcji Utwórz korektę i wypełnić Dział IV w złożonym przez OO w waszym imieniu sprawozdaniu.Powyższego wniosku nie składa przedsiębiorca, który posiada już numer rejestrowy BDO w zakresie innej działalności wymaganej wpisem..

...BDO - działalności, które wprowadzają produkty w opakowaniach.

ustawy).. Dane podmiotu.. Proponujemy, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) dodać adnotację, że jest podmiotem wytwarzającym odpady, obowiązanym do prowadzenia ewidencji .- podmiot jest już zarejestrowany w BDO, .. formularz kontaktowy lub tel.. Należy wypełnić i ewentualnie wydrukować jedynie te działy, które znajdują zastosowanie w przypadku danego przedsiębiorcy.. Dane podmiotu .. Następnie należy wypełnić w dziale II Opakowania poniższe tabele: Tabela 5.1 (wybrać przy danej tabeli z opcji „Dodaj"): a) W pkt 1 lit.A - należy podać sumę mas opakowań produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym tj. w 2019 roku, następnie w roku poprzedzającym (tj. masa opakowań z 2018 r.) oraz masę stanowiącą podstawęWytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego, którzy złożyli wniosek o wpis do rejestru BDO (Baza Danych o Odpadach) - przed 15 stycznia 2019 r. - powinni wypełnić dodatkowy formularz aktualizacyjny.Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa (art. 57 ust..

5)O ile posiada.Nowy wzór formularza rejestrowego ma być dostępny dopiero po 1 stycznia 2020 roku.

W takim przypadku nie wypełnia tabeli 4 w dziale VI.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.Rejestracja w BDO krok po kroku.. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,Dz.U.2020.0.797 t.j.Michał (23), nie zwróciłeś uwagi na początek artykułu, że wniosek o wpis do rejestru BDO od 15 stycznia 2019 r. trzeba złożyć wg nowych wzorów [4], w których są działy i tabele, tj. określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Dział VI.. zm.) .FORMULARZ REJESTROWY Dzia I.. Dział I.. 1) AKTUALIZACYJNY.. MARSZAŁEK .. UWAGA!. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.. A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz?. Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust.. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że obowiązek zgłoszenia wpisu do rejestru BDO wskazany jest do dnia 31 grudnia 2019 roku.. Taki przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek aktualizacyjny dopiero wówczas gdy uruchomiony zostanie elektroniczny wniosek rejestrowy (1 kwartał 2020 r.).Jeżeli podmiot wypełniający wniosek rejestrowy posiada wdrożony system jakości i/lub system zarządzania środowiskowego należy zaznaczyć pole „tak" i uzupełnić następujące informacje: datę uzyskania certyfikatu, nazwę podmiotu wydającego certyfikat, termin ważności certyfikatu.Formularz Rejestrowy/Aktualizacyjny Oświadczenie, które należy złożyć wraz z Formularzem Datę zawarcia umowy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy spisać z samej umowy, zaś termin jej obowiązywania ujęty jest w § 8 ust.Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru BDO może transportować wyłącznie odpady wyszczególnione w dziale VII wpisu..

Na obecnym formularzu rejestrowym nie ma informacji o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

co powoduje, że w tej sytuacji możemy wypełnić Dział l formularza rejestrowego.. Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. Dział VI TABELA 1 TAK NIE TABELA 2 TAK NIE TABELA 3 TAK NIE .. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na doręczenie zawiadomienia o nadaniu numeru rejestrowego BDO za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. pocztą elektroniczną) na podstawie art. 39 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 .Pełna lista podmiotów, które zobowiązane są do rejestracji w BDO znajduje się w art. 50 ustawy o odpadach.. Sami musicie złożyć tylko sprawozdanie dotyczące Sieci Recyklingu czyli Dział IV.. WOJEWÓDZTWA.. Pytania odnośnie rejestracji w BDO należy zadawać właściwemu urzędowi marszałkowskiemu (Dane kontaktowe) Pobierz pliki WORD do rejestracji w BDO: FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY BDO (wysyłka tylko do 31.12.2019, w 2020 tylko w systemie BDO)Wypełnij online druk BDO-6.4 Dział VI tabela 4 Druk - BDO-6.4 - 30 dni za darmo - sprawdź!Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. Od 1 stycznia 2020 roku wniosek o wpis do rejestru BDO złożysz tylko on-line!. Po otrzymaniu numeru rejestrowego w celu zmiany rodzajów i kodów transportowanych odpadów należy złożyć formularz aktualizacyjny do BDO.Wypełnij online druk BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjny Druk - BDO-1 - 30 dni za darmo - sprawdź!2 III..

Aby uzyskać wpis do rejestru, należy pobrać na stronie rządowej projektu BDO formularz wniosku.

Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn.. Dział VI TABELA 1 TAK NIE .. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY Dział I.. Jeżeli w rejestrze wykazany jest omyłkowo np. dział VI, to w formularzu aktualizacyjnym w dziale I przy odpowiednich tabelach działu VI zaznaczyć "NIE".Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt