Wniosek o lokalizację urządzenia w pasie drogowym
poz. 260 z późn.. aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną kolorem proponowaną lokalizacją sieci/przyłączy (na mapie należy również .Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, numer drogi bądź nazwę ulicy, w której pasie drogowym planowane jest umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, uzupełniony numer decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń, uzupełniony numer pisma zatwierdzającego tymczasową organizację ruchu na czas trwania robót (jeśli takowa jest .2) projekt techniczny: szczegóły przejścia urządzenia w pasie drogowym (jeśli występuje); 3) pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.Zgodnie z art. 39 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U.. Dołącz decyzję Zarządcy Drogi na lokalizacje w pasie drogowym urządzenia infrastruktury podziemnej.Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor.. Dz. U. z 2016 r .Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r..

3.Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym.

doc. 2.Złożyć pisemnie do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę inwestora; lokalizację zajęcia pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; wymiary urządzenia pozostawianego w pasie .wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (doc 35.5 KB) wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzenia (doc 32.5 KB) wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy (doc 29 KB) wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu (docx 17.34 KB) wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu (docx 17.23 KB) wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację .. Lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego: 1.. Podstawa prawna: ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.. Lokalizacja w/w urządzenia w pasie drogowym z uwzględnieniem jego przebiegu przedstawiona została na załączniku nr 1 do niniejszego wniosku..

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Pełnomocnictwo Inwestora.. dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.. 45 dni od dnia złożenia wniosku, w .Chcesz zbudować budynek w pasie drogowym lub postawić reklamę przy drodze?. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.. 3 w związku z art. 39 ust.. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.. 45 dni od dnia złożenia wniosku, w .2 Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację dołączam: (właściwe pole należy zaznaczyć krzyżykiem) 1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 / 1:500**, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiektW przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:Wzór wniosku o udzielenie lub zmianę zezwolenia..

o uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

Dz. U. z 2020 r. poz .WNIOSEK.. 58 511 24 00 fax 58 511 24 05 NIP 584-24-56-536 e-mail: [email protected] O UZGODNIENIE LOKALIZACJI URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM Jan Kowalski ul. Nowy Świat 1 19-100 Mońki .. poz. 460 z późn.. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznnej w pasie drogowym.. zm.) zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5 80-354 Gdańsk tel..

Zasady ogólne wydawania decyzji/ uzgodnienia lokalizacji urządzenia w pasie drogowym.

zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Dołącz decyzję pozwolenia na budowę.. dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.. 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji wniosku na uzgodnienie lokalizacji urządzenia.. Do wniosku należy dołączyć dokumenty: .. - kopia decyzji lokalizacyjnej/kopia oświadczenia/ uzgadniającej lokalizację .Wniosek należy złożyć łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskaniaWypełnij wniosek NZP-02 o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej).. Załączniki: 2 egzemplarze dokumentacji technicznej /aktualnej mapy zasadniczejIII.. +48 33 841 02 06 mail: [email protected], strona: godziny przyjmowania interesantów:W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, lub bez zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22 zarząd gruntami w pasie drogowym ust.. ; Załączniki: Szczegółowy plan sytuacyjny1 w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany .Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać takie zezwolenie.Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.. Do niniejszego wniosku załączam: 1.. 2, 2a lub 2c, lub niezgodnie z warunkami tej umowy, właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.3.. o drogach publicznych (t.j.. : nip/ regon: adres siedziby: telefon: w przypadku działania przez pełnomocnika (imię, nazwisko, pesel pełnomocnika): adres do .wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urzĄdzenia infrastruktury technicznej niezwiĄzanego z potrzebami zarzĄdzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego data imiĘ: nazwisko: adres zamieszkania: telefon: nazwa firmy: adres siedziby: telefon: w przypadku działania przez pełnomocnika (imię, nazwisko pełnomocnika): adres do .Wniosek o lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Stosownie do treści art.39 ust.. WYMAGANE DOKUMENTY: Szczegółowy plan sytuacyjny działki z zaznaczeniem trasy zwymiarowanego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym (mapy w skali 1:1000 lub 1:500).Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Załączniki:2 egz.. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z przebudową lub budową zjazdu.. 32-640 ZATOR, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 tel.. stosownie do art. 39 ust.. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt