Wzór decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego
Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa.. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.. Aby wniosek był kompletny, należy umieścić w nim dane takie jak: dane osobowe wnioskodawcy oraz dokładne dane osobowe męża a także żony wraz z nazwiskiem panieńskim.. W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska.. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego .Decyzje o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.. AKTUALNOŚCI » .. Zgodnie z art. 2 ust.. Miejsce składania wniosku.. Podstawa prawna .. , poz.1257) Wymagane dokumenty - podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoWzory dokumentów SMS.Rzeszow.pl .. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: - aktu urodzenia - aktu małżeństwa - aktu zgonu .. Przetwarzanie danych osobowychOdmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia..

Ø Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 1.. USC wydaje odpis zupełny lub skrócony aktu stanu cywilnego na wniosek osoby, do tego uprawnionej (art. 61 § 1 KPA).. poz. 2064)-Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Ważne jest również zamieszczenie imion rodziców oraz nazwiska .Urząd Stanu Cywilnego w Czosnowie ……………………………………………………………… Czosnów, dniaWniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa jest dokumentem wydawanym przez odpowiedni organ, jakim w tym przypadku jest Urząd Stanu Cywilnego.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji.. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.Termin.. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC (art. 44 ust.. Wraz ze złożeniem wniosku możemy ubiegać się o wydanie odpisów zupełnych lub skróconych z uzupełnionego aktu stanu cywilnego..

Wersja papierowa aktu stanu cywilnego.

Wtedy masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega .Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.. 248 pobrań.. 2018r., poz.1044) - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.. Skargę w sprawie można składać do Wojewody.Natomiast odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, do wydania której kierownik USC jest zobowiązany na podstawie art. 2 ust.. Odwołanie złóż .Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego.. 287 pobrań.. Tryb odwoławczy .. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub .Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.. Wnioskodawcą może być:Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.. Centrum Obsługi Podatnika.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Ustawa z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2016r..

3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).

Dodatkowe informacje.. osoba, której zaświadczenie dotyczy (art. 49 ust.. Do pobrania Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - druk, wzór jego uzupełnienia - w formacie pdf.. Podanie o odtworzenie aktu stanu cywilnego .Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego .W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.. 195 pobrań.. do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego, do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego (USC) posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017r.. Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego..

).Zobacz również serwis: Urząd stanu cywilnego.

Warto pamiętać, że opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego wynosi 33 zł, a skróconego - 22 zł.do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.. Aby wniosek był wypełniony poprawnie, należy zamieścić w nim dane takie jak: dokładne dane osobowe wnioskodawcy (w tym dane kontaktowe) oraz dane osobowe urodzonego, a także miejsce urodzenia oraz dokładną datę.. o opłacie skarbowej (Dz.U.. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w .WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA.. DO WGLĄDU: Dokument tożsamości wnioskodawcy.. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.. POBIERZ PLIK » 1.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW: Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu.. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie.. Uwagi: Brak uwag.. Jeśli kierownik USC odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną.. 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.. 2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.Wniosek o wydanie dowodu osobistego: Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu: Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego: Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w akcie stanu cywilnego lub o ich braku, o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniuW przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Rabce-Zdroju) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.Ø Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).. TERMIN ZAŁATWIENIA.. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC..Komentarze

Brak komentarzy.