Oświadczenia potwierdzającego odbycie obowiązkowej kwarantanny
Osoby zamieszkujące z kimś, kto miał kontakt z zakażonym, lub jest podejrzewany o zakażenie koronawirusem, nie muszą już wspólnie.Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.. Instrukcja wypełniania.. 22.10.2020. wzor - oswiadczenia o odbyciu kwarantanny .pdf (606.0 KiB) Wróć .2) dzień rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny, o której mowa w § 2 ust.. Jest to też podstawa wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę.. 3 i 4, § 7 ust.. Dane osoby odbywającej kwarantannę.. [KWARANTANNA] Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.. Poniżej skrótowe zestawienie aktualnego stanu prawnego (na dzień 8.11.2020 r.) „Kwarantanna z kontaktu" Dotyczy ona osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną i trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po .Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.. 2 pkt 2.. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.. 3 i 4, § 7 ust.. Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.2)odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust..

Oświadczenie o odbyciu kwarantanny.

2 pkt 2.. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.Obowiązkowa kwarantanna dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z zakażonym.. W dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust.. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na osobę: zdrową, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie mieszkającą z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusemOd 24 października obowiązują nowe przepisy dotyczące kwarantanny.. 22.03.2020. Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.Oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny powinno zawierać: • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli, • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i ..

Ważne!Oświadczenie o odbyciu kwarantanny.

przekaż je pracodawcy (zleceniodawcy) albo do nas - przez PUE ZUS lub w formie papierowej - jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność lub .Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.. Wzór „Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy" (plik docx 33kb) Oświadczenia proszę składać w Dziale Organizacji i Kadr, budynek H, pokój 301 lub przesyłać uzupełnione na adresy e-mail:Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń - w § 7 ust.. Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków - biznes.interia.pl - Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby .Od 1 kwietnia 2020 r., osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.. 2 pkt 2.. 6 i § 7 ust.. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny [ 1 ]..

Wypełnij to oświadczenie i. w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny.

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.Oświadczenie o przebywaniu na kwarantannie lub izolacji to dokument, który umożliwia usprawiedliwić nieobecność pracownika w pracy z powodu konieczności odbywania kwarantanny lub izolacji domowej.. Wypełnij to oświadczenie i w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny przekaż je pracodawcy (zleceniodawcy).. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………….Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń - w § 7 ust.. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności poddania się obowiązkowej kwarantannie przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkującą z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.Ledwo napisałam ostatni wpis, już dwa Rozporządzenia - z dnia 2 listopada 2020 r. i 3 listopada 2020 r. wprowadziły zmiany w prawie dot.. Instrukcja wypełniania..

kwarantanny i izolacji.

4, zawiera:Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.. Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicyTakie oświadczenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.. Należy je złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby .Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust.. Takie oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek po potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. OŚWIADCZENIE o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy.. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust.. Poniżej znajdziesz oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.W oświadczeniu powinna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności..Komentarze

Brak komentarzy.