Upoważnienie do potwierdzania zgodności kopii z oryginałem
Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej, w tym: pracownicy Działu Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, lekarze prowadzący/lekarze dyżurni, pielęgniarki oddziałowe.Osoba ta na podstawie pełnomocnictwa złożonego zamawiającemu była upoważniona m.in. do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co nie było kwestionowane przez zamawiającego.. Dzięki takiej czynności następuje potwierdzenie pełnej zgodności owej kopii z oryginałem.- wniosek o wydanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem, - oryginały i kopie dokumentów, - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie potwierdzenia.. Natomiast nie ma potrzeby uwierzytelniania dokumentów sporządzonych w danej jednostce oświatowej, która trafia do teczek osobowych.Opłata za poświadczenie kopii z oryginałem dokumentu wynosi 27 GBP (poz. 6.03 Tabeli opłat konsularnych).. ##Oryginał do wglądu Przy postępowaniach sądowych, ale tylko w obrębie prawa cywilnego, można też przedkładać niepotwierdzone kopie dokumentów, które mają stanowić dowody w sprawie.Jedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem..

potwierdzania kopii dokumentów za zgodno ść z oryginałem.

1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.z oryginaem" umieszczonł ą na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.. Czy za zgodność mamy potwierdzić każdą stronę, czy można to zrobić zbiorczo, np. z informacją o liczbie stron i podpisać kopię dokumentacji na .12.. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza .Notarialne poświadczenie podpisu, czy poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem, dają pewność, że kopia przez nas przedstawiona jest wierna temu co zostało okazane notariuszowi.. Oznacza to, że takiego potwierdzenia nie może dokonać każdy pracownik, ale osoba, która jest umocowana do potwierdzania za zgodność z oryginałem.Instrukcja dot.. Upoważniony pracownik na żądanie strony i po okazaniu oryginału dokumentu wraz z odpisem poświadczy za zgodność..

Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:.

Możesz to zrobić w stosunku do swoich dokumentów, ale już nie dokumentów podmiotu udostępniającego Ci swoje zasoby czy podwykonawcy .Wytworzenie kopii zgubionego świadectwa pracy z adnotacją o zgodności z oryginałem ma tylko znaczenie informacyjne, nie jest natomiast równoważne z oryginałem dokumentu.. Opłata za sporządzenie i poświadczenie kopii z oryginałem dokumentu wynosi 54 GBP (poz. 6.02 Tabeli opłat .. Zgodnie z § 14 ust.. Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych .Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.. Kompletność dokumentów nie budzi wątpliwości.Nie zmieniła się zasada określająca kto może poświadczyć kopie dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby przetargu.. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem..

Jest to opłata od poświadczonej kopii dokumentu, a nie jego strony.

( upowaznienie_do_potwierdzania_za_zgodnosc_z_oryginalem_wzor_2018.pdf ) .. skladania dokumentow w kopii, potwierdzenie za zgodnosc z oryginalem musi znajdowac sie na kazdej stronie dokumentu.. Czy należy stworzyć uregulowania wewnętrzne w tym zakresie?. Zgodnie z art. 129 Kpc, upoważnienie do poświadczania odpisów za zgodność z oryginałem przysługuje: notariuszowi,Czy każdy pracownik placówki medycznej jest upoważniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej?. Rozwiązanie ma na celu odciążenie strony postępowania administracyjnego od ponoszenia dodatkowych kosztów.1) osoby uprawnione do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem; 2) inne osoby (np. pracownik organizacji) upoważnione do takiej czynności przez osoby uprawione do reprezen-tacji podmiotu - wówczas wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do potwierdzania dokumentów za zgod-ność z oryginałem, podpisanego przez osoby .Wskazuje się tu w szczególności na wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także (od 01.06) do poświadczeń zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem..

Opłaty: Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej strony.

Wtedy tylko poświadczanie za zgodność ma sens.W związku z tym, aby spełnić obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu do właściwego organu administracyjnego lub sądu, wystarczy uwierzytelnić kopię określonego dokumentu.. Ani przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ani przepisy aktów wykonawczych wydanych do p.z.p.. Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika .Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.. Upoważnienie do dokonywania pewnych czynności w imieniu organu jest sporządzane przez .Art.. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę .Microsoft Word - oświadczenie o zgodności z oryginałem Author: asoltysik Created Date: 1/20/2017 1:40:32 PM .Za zgodność z oryginałem poświadcza też na przykład tłumacz przysięgły.. Przepisy p.z.p., czy też rozporządzenia Prezesa Rady .Zatem właściwym do stwierdzenia zgodności kopii dowodu osobistego z oryginałem jest notariusz, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.. stav79.Z dniem 1 czerwca.Zaproponowano w niej wprowadzenie do art. 76a KPA nowego przepisu, zgodnie z którym upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczać będzie zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.. Ja takiego upoważnienia nie mam a potwierdzałam za zgodność z okazanym dokumentem słyszałam też, że wcale nie potrzeba do akt osobowych potwierdzać, ale ja to .Kto poświadcza za zgodność z oryginałem dokumenty?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt