Załącznik nr 6 do regulaminu zfśs
Tabela wysokości.. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, może na wniosek osób uprawnionych, w indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, skrócić okres oczekiwania na pożyczkę lub zawiesić spłatę pożyczki jak również przedłużyć okres spłaty.. Tabela 6.1 - Wysokość dofinansowania .. zapomóg dla pracowników, emerytów i rencistów .. Szczegóły.. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.. Tabela 6.1 - Wysokość dofinansowania .. Grupa dochodowa (Pr) (EmRD) Przedział przychodu (z roku poprzedzającego przyznanie świadczenia) [zł] Kwota dofinansowania [zł]-1- -2- -3- A do .. Dopuszcza się możliwość sfinansowania świadczeń, o których mowa w pkt.2 w całości ze środków funduszu, po spełnieniu wymogów ustawowych.Załącznik Nr 6. do Regulaminu ZFŚS .. Podstawą gospodarowania Funduszem jest roczny plan finansowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.. Załączniki do Regulaminu ZFŚS.. PUBLIKACJA • 29 LISTOPADA 2016 ROKU: ZAWARTOŚĆ • 1 STRON:4.501,- 6.000,-  powyżej 6.001 ,-  .. (wnioskodawca).. 180 zł Emeryci.. 2.000 B1 powyżej .. Załączniki do Regulaminu ZFŚS.. § 13.Dofinansowanie wypoczynku dzieci osób uprawnionych Od 200 zł do 400 zł w zależności od możliwości finansowych Funduszu zgodnie z ustaleniami Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych posiadanie uprawnień do uzyskania świadczenia wg § 10 Regulaminu ZFŚS PS nr 48 wniosek o dofinansowanie faktura potwierdzająca poniesione koszty..

900. do .załącznik nr 10 do Regulaminu.

* Aneks nr 5 do Regulaminu Pracy AMP * Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy AMP Wniosek o urlop: * Wniosek o .. * Protokół Dodatkowy nr 6 do ZUZP * .. * Wniosek o udzielenie pożyczki ze środków ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. na cele mieszkaniowe w 2020 r. * Wniosek o skierowanie na .Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS.. Grupa dochodowa (Pr) (EmRD) Przedział przychodu (z roku poprzedzającego przyznanie świadczenia) [zł] Kwota dofinansowania [zł]-1- -2- -3- A do .. Podstawą gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest roczny plan finansowy Funduszu, stanowiący załącznik nr 1.. Regulamin podlega zaopiniowaniu przez przedstawiciela wybranego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie na zebraniu ogólnym.. Wszelkie zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane jedynie w trybie właściwym do jego ustalenia.. powyżej 2501 zł.. Pracą Komisji kieruje przewodniczący (wybrany przez członków komisji na pierwszym posiedzeniu) w oparciu o przepisy Regulaminu.. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego z roku po-Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik Nr 1: TABELA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I ICH DZIECI średni dochód na osobę w rodzinie dofinansowanie wypoczynku dla pracowników, emerytów /rencistów dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownikówzałącznik nr 4 do Regulaminu, - dopłata nie przysługuje w przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę określoną co rok w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu..

8.Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.

WNIOSEK DLA RODZINY PRACOWNIKA/EMERYTA/RENCISTY/OSOBY UPRAWNIONEJ O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z TYTUŁU TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.. Komisja obraduje na posiedzeniach raz w miesiącu.Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora UKSW z dnia 4 lipca 2017 r. Załącznik Nr 10 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UKSW Tabela A WYSOKOŚĆ ZAPOMÓG Rodzaj zapomogi .. w § 7 ust.. Pobierz.. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.. 100 %Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS Author: Katarzyna.Sosnierz Last modified by: Dziewit Pawel Created Date: 4/21/2011 8:11:00 PM Company: Elektrownia "Kozienice" S.A. Other titles: Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚSZałącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS..

2 Regulaminu ZFŚS UKSW do 2500 3300 złzałącznikiem Nr 14 do niniejszego regulaminu.

2 pkt 2, maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, składając wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 6.. 2 pkt 2, maksymalnie 2 razy w ciągu roku kalendarzowego, składając wniosek,7/załącznik nr 7 - wzór oświadczenia poręczycieli, § 21 .. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr IX/53/07 - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ.. Wysokość dofinansowania ustalona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu.. 2.000 B1 powyżej .. Regulamin, roczny plan finansowy, sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok ubiegły oraz wszelkie załączniki i zmiany regulaminu wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi, działającymistanowi załącznik nr 6 ( zgodnie z § 7, ust.3).. Świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwośćZałącznik nr 6 do Regulaminu ZF .. ZFŚS, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS.. Dochód na osobę w rodzinie Procent dofinansowania Wysokość zapomogi pracownik emeryt Pracownicy.. 240 zł.. OŚWIADCZENIE BYŁYCH NAUCZYCIELI SP3 - TERMIN ODDANIA DO 31.03 KAŻDEGO ROKU.- Załącznik nr 11 do regulaminu ZFŚS: wniosek o przyznanie z ZFŚS dopłaty do wypoczynku profilaktyczno-leczniczego (dla emerytów i rencistów) - Załącznik nr 12 do regulaminu ZFŚS : wniosek o świadczenie pieniężne dla pracownika odchodzącego na emeryturę lub rentę (dla pracowników, którzy skorzystali z dopłaty do wypoczynku .Skład komisji załącznik Nr 1 do Regulaminu..

Za pożyczkobiorcę poręcza dwóch poręczycieli, pracowników Urzędu.Wzór regulaminu zfśs § 3.

1.Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS Author: ZSK Last modified by: zstil Created Date: 3/10/2006 7:42:00 AM Other titles: Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS .przesunięcie do grupy uprawniającej do wyższego dofinansowania, osoba uprawniona zostanie pozbawiona prawa do korzystania ze wszelkich świadczeń z ZFŚS na okres do 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniu oPo rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę zainteresowane Strony podpisują umowę pożyczki według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6/1 lub Nr 6/2 do Regulaminu.. zacznik_nr_9_ZFS.pdf.. 3. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust.1pkt 2 i ust.. Regulamin ZFŚS Załącznik nr 1 do Reg_ZFŚS Załącznik nr 2 do Reg_ZFŚS Załącznik nr 3 do Reg_ZFŚS Załącznik nr 4 ZFŚS oświadczenie o dochodach Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8.ZFŚS, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.. 60 % 300 zł.. 3. Osoba uprawniona może wystąpić o dofinansowanie, o którym mowa w § 11 ust.1pkt 2 i ust.. Pobierz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt