Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej
Miejscowość i data:…………………………………………………………… 2.Do wydania kopii dokumentacji nie jest potrzebne pełnomocnictwo notarialne.. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.Wzory dokumentacji realizacji programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) .. Upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, .. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).. Zarówno pacjent, przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta ma ustawowe prawo .Upoważnienie takie może dotyczyć np. odbioru kopii dokumentacji medycznej.. Jeżeli zatem wniosek złożył przysłowiowy Jan Kowalski to o ile wskazał umocowanie np. w postaci upoważnienia od pacjenta do niego adresuje się dokumentację medyczną.Osoba upoważniona przez pacjenta na piśmie (upoważnienie należy dołączyć do wniosku) Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny) W razie śmierci pacjenta - osoba przez niego upoważniona do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu (upoważnienie powinno znajdować się w historii choroby) lub osoba, która w .Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej Upoważniająca/cy .. Do odbioru dokumentacji medycznej takiej jak: (właściwe zakreślić) .. Jeżeli w upoważnieniu nie ma określonego zakresu lub terminu, upoważnienie będzie uznawane .Upoważnienie jednorazowe do wydania dokumentacji medycznej ..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww.. Dokumentacja medyczna jest więc wydawana nie tylko pacjentowi, którego dotyczy, ale także każdej osobie, która legitymuje się upoważnieniem pacjenta.. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.. Skontaktuj się z nami: 517157672. wyniku badania.Osoba uprawniona/upoważniona do udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy, osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej, przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu: - rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem .upoważnienie UPOWAŻNIENIE DO ODIORU DOKUMENTAJI MEDYZNEJ Ja niżej podpisany/na .. legitymujący/ca się dowodem osobistym .. do odbioru dokumentacji medycznej .. rodzaj dokumentacji medycznej Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy.. Oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu / odmowie upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej pobierz formularz.. Jednym z oświadczeń, które pacjent składa w formie pisemnej jest upoważnienie dla osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia.Drugim obowiązkowym oświadczeniem pacjenta jest upoważnienie danej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta.8..

... bądź do wniosku do udostępnienie dokumentacji medycznej.

Szukaj.. Upoważnionymi do odbioru dokumenacji medycznej są osoby, które za życia pacjenta zostały upoważnione do wglądu do dokumentacji medycznej ( art. 26 ust.. Wtedy trzeba będzie wpisać datę, miejscowość, a także imię i nazwisko pacjenta wraz z adresem zamieszkania.. ** proszę zakreślić właściwe.Upoważnienie ogólne do: * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. wszystkich wyników badań, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C. kserokopii całej dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.. Sprawdź, jakie dane należy w nim zamieścić.DRUKI MEDYCZNE, UPOWAŻNIENIE DO WGLĄDU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, UPOWAŻNIENIE DLA PACJENTA DO WGLĄDU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, DRUKI DLA PORADNI OLKUSZ, Zaloguj się Kontakt z nami.. wyniku badania.. .Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. * na osoby trzecie: Upoważnienie jednorazowe do odbioruWydanie dokumentacji medycznej - 1 strona- 0,37 zł Wydanie dokumentacji medycznej - na nośniku CD - 2,13 zł Wydanie wyciągu albo odpisu - 1 strona - 10,66 zł..

... które upoważnił do dostępu do dokumentacji.

1 stanowi, że zakład udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie .Kto jest upoważniony do odbioru dokumentacji?. upoważniam do odbioru mojej dokumentacji medycznej, o której udostępnienie .. UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Author: organizacja Last modified by: sekpoz3 Created Date: 7/29/2013 9:41:00 AMwglądu do dokumentacji medycznej odbioru dokumentacji medycznej Tytuł prawny do uzyskania dostępu do dokumentacji: (należy zaznaczyć „x" we właściwym wierszu ): wniosek składa pacjent, którego dokumentacja dotyczy .. UPOWAŻNIENIE DO UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - czy musi mieć PESEL.. Upoważnienie jednorazowe do .Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi: do wglądu; poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków; poprzez wydanie jej oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji; na nośniku elektronicznym- badania radiologiczne.6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej..

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

, adres .Upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej 1.. Upoważnienie może określić zakres oraz czas obowiązywania, w tym czy dotyczy to całości dokumentacji medycznej czy jedynie jej części.. Upoważnienie, o którym mowa w pkt.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o wydanie formularza E 123/DA1 oraz jego odbioru (27.03.2019) pobierz docxWzór upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej stanowi Formularz Upoważnienia do jednorazowego odbioru dokumentacji medycznej.. 3 ustawy o prawach pacjenta zostały ponadto wskazane podmioty uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej, w szczególności jest to minister właściwy do spraw zdrowia .Pacjentowi trafiającemu do szpitala przedstawia się do podpisu szereg dokumentów.. Potwierdzenie odbioru osobistego/przez osobę upoważnioną* (*niepotrzebne skreślić)Centrum Medyczne HCP Sp.. Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty) Brak produktówUpoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznej; Sprzeciw wobec przekazania informacji .sposób odbioru dokumentacji medycznej.. Można go pobrać w Dziale Obsługi Pacjenta, jak również dostępny jest on na stronie internetowej Centrum Onkologii w zakładce Dla pacjentów → Udostępnianie Dokumentacji Medycznej.Rodzaj dokumentacji medycznej: Oświadczam niniejszym, że rezygnuję z odbycia umożliwionej i zaoferowanej mi przez podmiot leczniczy konsultacji z lekarzem w związku z odebranym przez upoważnioną przez mnie osobę ww.. Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i dotyczy każdej dotyczącej mnieW art. 26 ust.. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn.. W pkt 4) ustawodawca nakazuje wypisanie danych osoby, której dokumentację udostępniono..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt