Upoważnienie dla osoby zastępującej głównego księgowego
Dzięki temu prostemu pismu możemy upoważnić osoby trzecie do występowania przed różnego rodzaju urzędami czy organami w naszym imieniu.. Tak wyczytałam w gazecie Prawnej (155/2011 z 11.08.2011 w dodatku kadrowym).Podaje się, że zastępstwo za głównego księgowego winien pełnić formalny zastępca - stanowisko zastępcy niekoniecznie musi widnieć w strukturze organizacyjnej danej jednostki, jednakże w takim wypadku obowiązki głównego księgowego winny być powierzone na piśmie innej osobie.Należy przy tym pamiętać, że główny księgowy nie może zastępować dyrektora instytucji kultury, ponieważ jego zakres odpowiedzialności i uprawnień określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.. Kierownik jednostki finansów publicznych nie powinien wyznaczać głównej księgowej do zastępowania go w razie nieobecności.. Z przepisu tego wynika, że minimalny skład pracowniczy to 3 osoby: pracownik właściwy rzeczowo, główny księgowy i kierownik jednostki.Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowej, może być osoba, która:Upoważnienie to delegowanie jakieś osoby do wykonywania czynności w naszym imieniu..

Upoważnienie do pełnienia zastępstwa za głównego księgowego w jednostce.

275 3.. Dane spisane wcześniej z dowodu .Ponadto w art. 54 ust.. księgowy (chodzi mi o wykształcenie i studia)?. Odstępstwa od zasad inwentaryzowania jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Ludmiła Lipiec-Warzecha) 3.Główny księgowy może awansować na stanowisko dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego.. Kontroli wstępnej dokonywał główny księgowy (§7-10).Jaką pieczątką powinna posługiwać się osoba, której powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce budżetowej, zatrudniona na tym stanowisku na czas jego nieobecności?. Głównego Księgowego .. (pełna nazwa jednostki) do dokonywania czynności obejmujących prowadzenie rachunkowości .. (pełna nazwa jednostki) na zasadach i w terminach ustalonych w ustawie o rachunkowości, a w szczególności sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg .Wielu kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) zmaga się nie raz z prawidłowym wyznaczeniem zastępstwa na czas nieobecności głównego księgowego jednostki, szczególnie jeśli taka nieobecność jest dość długa.. księgowego - napisał w Różne tematy: Czy w jednostce budżetowej osoba, która ma obok obowiązków kadrowca pełnić zastępstwo (na czas urlopu itp.) gł..

księgowego musi spełniać te same warunki co gł.

Upoważnienie - elementy konieczne.. zastępuje .W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.. Patryk Kuzior.. Czy powinna posługiwać się pieczątką zastępowanego głównego księgowego i podpisywać się na niej z dopiskiem „z upoważnienia" lub „pełniąca .. Upoważnionymi do podpisywania decyzji mogą być inne osoby niż upoważnione do zastępstwa kierownika.Strona 1 z 2 - Zastępstwo dla gł.. Inne obowiązki Obowiązki głównego księgowego wynikają również z innych aktów praw-nych niż Ustawa o rachunkowości i Ustawa o finansach publicznych.Związane są one z ogólnym funkcjonowaniem jednostki i jej poszczególnych komórek.Zastępowanie kierownika a upoważnienie do wydawania decyzji to dwie różne sprawy.. Z kolei kontroli formalno-rachunkowej w pozwanym dokonywała główna księgowa, w razie jej nieobecności dyrektor.. W przypadku nieobecności dyrektora osoba wskazana do zastępstwa.. Wymiar czasu pracy dla 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych.UPOWAŻNIENIE DO PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI.. Zgodnie bowiem z art. 39 ust.. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada jej kierownik, przy czym może on określone obowiązki w tym zakresie powierzyć pracownikom tej jednostki (art. 53 uofp).Ewentualnie zastrzeżcie sobie, że niektórych rzeczy ta osoba nie może, np. coś w stylu: "Upoważnienie nie obejmuje podpisywania sprawozdań budżetowych"..

Upoważnienie dla osoby zastępującej głównego księgowego jednostki (Beata Jakacka-Sitek) Rozdział II.

Gospodarka finansowa jednostki zostaje bowiem pozbawiona kontroli.Kontrasygnata głównego księgowego to instytucja, która jest przewidziana dla jednostek sektora finansów publicznych.. Ważne jest zwłaszcza to, by upoważnienie wyrażało wolę.Upoważnienie musi wskazywać, kto jest osobą upoważniającą i osobą upoważnianą oraz informację czego dotyczy upoważnienie.. 7 ustawy o systemie oświaty .. Dyscyplina finansów publicznych 1.. Pojawiają się wątpliwości kto może zastąpić takiego pracownika, na jakich warunkach oraz kto takie zastępstwo powinien zorganizować - problem nie .Upoważnienie głównego księgowego do podpisania sprawozdania finansowego .. Nr 152, poz. 1223 z późn.. W upoważnieniu zawarte muszą zostać dane upoważniającego i upoważnianego - imię, nazwisko oraz numer dowodu osobistego.. Upoważnienie do wydatkowania środków publicznych (Ludmiła Lipiec-Warzecha) 2.. Główny księgowy może również .Na czas swojej nieobecności dyrektor może upoważnić na podstawie art. 98 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc) inną osobę, najczęściej swojego zastępcę albo innego pracownika instytucji kultury do zastępowania go w trakcie swojej nieobecności.. Najlepiej wziąć zakres obowiązków głównego księgowego i przeanalizować co ma być objęte upoważnieniem, a co nie.Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim jasno określonych czynności, konieczne będzie spisanie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej.Dla kierownika jednostki powinno być szczególnie ważne, aby osoba obejmująca stanowisko głównego księgowego posiadała odpowiednie umiejętności, w tym logicznego i twórczego rozumowania, oraz kierowała się etyką zawodową, ponieważ zgodnie z ustawą o rachunkowości to kierownik jednostki odpowiada za prowadzenie rachunkowości .Zakaz wyznaczania głównej księgowej na zastępstwo kierownika jfp..

Pytanie: W szkole, w dziale księgowym zatrudnione są dwie osoby - główny księgowy i referent ds. płac.

Rodzaj i zakres umocowania zależy od treści pełnomocnictwa.Bardzo często zadania związane z kontaktami z Urzędem Skarbowym należą do księgowej / księgowego organizacji.. Do obowiązków wyznaczonej osoby należy obliczenie należnego podatku, podpisuje ona także różne deklaracje np. PIT-4R, PIT-8AR .Gdy główny księgowy jest nieobecny w szkole, konieczne jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi.. Tworząc zakresy obowiązków powyższych stanowisk .. Kwestia wystawienia upoważnienia dla osoby zastępującej głównego księgowego podczas jego nieobecności w jednostce często przysparza wielu problemów w praktyce.. Artykuł szczegółowo, na przykładach, omawia zagadnienia z tego zakresu.Upoważnienie do pełnienia zastępstwa za głównego księgowego w jednostce - napisał w Komentarze artykułów: Kwestia wystawienia upoważnienia dla osoby zastępującej głównego księgowego podczas jego nieobecności w jednostce często przysparza wielu problemów w praktyce.. Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw, tj.Powierzenie głównemu księgowemu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości.. W obu przypadkach może to oznaczać awans pionowy, ponieważ w wielu międzynarodowych korporacjach kontroler finansowy pełni jednocześnie funkcje typowe dla głównego księgowego i właśnie kontrolera.. 2 ustawy o finansach publicznych określono dokładnie wymagania, jakie muszą spełniać osoby piastujące stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów .W przypadku nieobecności również głównego księgowego osoba wskazana do zastępstwa.. Rodzaje pełnomocnictw.. Kierownika zstępuje osoba na podstawie upoważnienia wydanego przez kierownika a upoważnienie do podpisywania decyzji wydaje wójt na wniosek kierownika.. Definicja kontrasygnaty.. Podstawowym aktem, który reguluje kwestie złożenia kontrasygnaty jest Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.4) Czy wspomniana osoba musi spełniać wszystkie wymogi do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego, zawarte w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?. zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje - podając równocześnie datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt