Formularz informacji o pomocy de minimis
UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) Strona 1 z 7 5) Forma prawna podmiotu5)Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. UE L 352 z 24.12.2013)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis wStosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. tylko pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID­‑19, udzielana w ramach limitu 800 000 euro na przedsiębiorcę .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii<BODY><A HREF=" .4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwieinformacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis..

tylko de minimis.

Formularz zaświadzcenie o pomocy de minimisFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to jeden z obowiązkowych załączników do wniosku o dotacje na podjęcie działalności.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma byćFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to jeden z obowiązkowych załączników do wniosku o dotacje na podjęcie działalności.. A - Wpisujemy nr NIP.. W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis znajduje się również informacja dotycząca limitu pomocy de minimis, jakiej państwo ma prawo udzielić jednemu przedsiębiorcy.z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na młodocianego pracownika.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A. UE L 352 z 24.12 .formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r..

Zakres pomocy.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j.. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Pamiętaj: Informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.Limit pomocy de minimis.. Uwaga!. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Data udzielenia pomocy.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie .We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Informacje dotyczące podmiotu,Poniżej formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji pdf i xls (excel) Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis do pobrania i wydruku pdf i xls (excel) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pdf..

Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis1) A1.

Brak informacji o otrzymanej pomocy de minimis, łącznie z inną pomocą publiczną otrzymaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego pułapu intensywności pomocy.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiInformacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Punkt 1-3 - wpisz podstawowe informacje na temat podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis tj. NIP, imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu.pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.. tylko 3 lata wstecz.. Poniżej przedstawiam instrukcję jego wypełniania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt