Deklaracja pfron dek-i-0 objaśnienia




Bez informacji pracodawca nie zrobi kroku dalejPocząwszy od 1 lipca 2016 r. sprzedający pracodawca uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON sporządza informację w tym zakresie na sformalizowanym druku INF-U.Informację tę wystawia sprzedający dla nabywcy po terminowym uregulowaniu przez niego należności za zakup dokonany po 30 czerwca 2016 r.W deklaracji wpłat na PFRON uzupełniono objaśnienie nr 23 przez dodanie nowego kodu odpowiadającego typowi pracodawcy:B12 - publiczny żłobek oraz; B13 - niepubliczny żłobek.. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na formularzu wpłaty gotówkowej, polecenia przelewu i wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy PFRON w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, numer: 07 1130 1017 0019 9361 9020 0036.. Aktualizacyjna 27. z 2015 r. poz. 101).Polecamy: Korygowanie deklaracji DEK lub informacji INF w PFRON Wzory deklaracji i informacji.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10 Telefon dostępny w dni powszednie, w godzinach 9.00-15.00 - obsługa e-PFRON2 .. Załącznik do deklaracji 2 1.. Jeżeli deklarację sporządza pełnomocnik, dane podać należy zgodnie z oświadczeniem UPL-1..

W porównaniu z dotychczas obowiązującymi wzorami: we wzorach deklaracji DEK-I-0 i DEK-I-a doprecyzowano objaśnienia;3) art. 21 ust.

Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Numer w rejestrze PFRON Pozycja niedostępna do edycji - wypełniana automatycznie na podstawie danych o pracodawcy znajdujących się w bazie PFRON.. * Created Date: 1/31/2008 9:14:00 PM Company: PFRON Other titles: Objaśnienia do Wn - D - Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychNowe wzory deklaracji wpłat na PFRON.. Składający: Pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. DEK-I-0 DEK-I 0 1 / 5 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON) 1.. Od tego dnia zmodyfikowano także m.in. niektóre aspekty związane z przyznawaniem ulg we wpłatach na PFRON.. Czy wystawiając informację o kwocie obniżenia wpłaty na Państwowy.. 1 ustawy o rehabilitacji - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (Wu 0,06), zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R; art. 21 ust..

; DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ...B. Informacje o deklaracji 26.

:DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podstawa prawna: Art. 49 ust.. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego .Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami Do 20 stycznia 2017 r. PFRON będzie też czekał na obejmujące dane za 2016 r. deklaracje DEK-R.Ten rodzaj druku jest przewidziany dla tych pracodawców, którzy z różnych tytułów byli zobowiązani do wpłat na rzecz funduszu przynajmniej w jednym miesiącu 2016 r.Pracodawca, o którym mowa w: art. 21 ust.. Okres, za który po raz pierwszy powstał miesiąc-rok obowiązek wpłat 30.Modyfikacjia wzorów deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b; DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z) wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w której m.in. wprowadzono możliwość kontroli prawidłowości korzystania z ulgi we wpłatach na PFRON.. Deklaracja dostępnościOpis: PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Czy pracodawca wystawiający informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON powinien w obliczeniach wysokości..

Rodzaje deklaracji PFRON: DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz nie jest przedsiębiorstwem wymienionym w innych deklaracjach.

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.. 2a (państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna .Objaśnienia do Wn - D - Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Author *.. Powstanie obowiązku wpłat 29.. Wzory deklaracji wprowadzone zostały na podstawie art. 49 ust.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-15.00 - obsługa dofinansowań i refundacji, wpłaty obowiązkowe, wsparcie osób z niepełnosprawnościami.. Przykład: 00X0000X0/DEK-I-/RRRR-MM.OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI MIESIĘCZNYCH SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON) 1.. 2 ustawy o rehabilitacji (Dz.U.. Dodano: 1 lutego 2019.. Zgłoszeniowa 2.. Dokumenty te składane są poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, w systemie e-PFRON.Deklarację DEK-I-0 pracodawca składa do PFRON na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (t.j..

DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) ...Deklaracje i informacje do PFRON składane są w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja lub informacja, a deklaracja/informacja roczna - do 20 stycznia za rok poprzedni.

Pracodawca „nie podlegał obowiązkowi wpłat" na PFRON, jeżeli w danym miesiącu zatrudniał mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w przeliczeniu na etaty).PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wypełnij Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.Informacje: Ulgi we wpłatach na PFRON.. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.. Wraz z wezwaniem pracodawcy do jej skorygowania dokumantu, PFRON może wystąpić o złożenia niezbędnych wyjaśnień .Wniosek z dnia 12.07.2018 r. w sprawie udostępnienia danych dotyczących pracodawców składających deklaracje DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b w zakresie liczby pracodawców, zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz należnych kwot do zapłaty za okres: 01-05/2018 - PFRON Włącz nawigację InfolinieJak dokonać i rozliczyć wpłaty na PFRON.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Od 1 października 2018 r. zmienił się katalog podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON w przypadku osiągania 2% wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.. 3 - nie spełniał w danym miesiącu wskazanych warunków i złożył za ten miesiąc deklarację DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b.. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązani są do złożenia deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).W przypadku spółek deklarację sporządza osoba wyznaczona, a nie wszyscy wspólnicy (nie stosuje się zasady kilku podpisów pod deklaracją), Podpis i pieczątka płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychWyjaśnienia do DEK-I-0 2 / 9 Pozycja 1.. Tytuł wpłaty winien zawierać: numer w rejestrze PFRON, rodzaj deklaracji i okres sprawozdawczy.. Deklaracja 2 1. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON o symbolach DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b i DEK-II-u oraz deklaracji ewidencyjnej DEK-Z.. 1 ustawy, zobowiązany do wpłaty na Fundusz (PFRON).Dane infolinii.. Za okres miesiąc-rok 28..



Komentarze

Brak komentarzy.