Wzór formularza rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach
10) Należy podać masę odpadów opakowaniowych przekazanych w danym roku .Wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 650).. 2016 poz. 182).Do roku 2018 włącznie - Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:SPRAWOZDANIE Z ODPADÓW ZA 2019 INSTRUKCJA UTWORZENIA I ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POPRZEZ PLATFORMĘ BDO Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 1 wrzesień 2020 r.Sprawozdawczość za rok 2018 wymagała sporządzenie nowego formularza sprawozdawczości o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co następuje: § 1.. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w danym roku kalendarzowym.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Wzór rocznego sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, 2016 i 2017 został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U..

Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

Sporządzenie sprawozdań, o których mowa w niniejszym Regulaminie na rzecz Przedsiębiorcy nie skutkuje zleceniem M&M Consulting Do roku 2014 włącznie - Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 oraz sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań OPAK-1 .§ 1.. 2017 poz. 2422) dotychczas stosowany wzór „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach i o .w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526).. Informacje ogólne Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych.. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust.. Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016..

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479).Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek sprawozdawczy w postaci formularzy OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.. Rozporządzenie określa wzór .Postępowania o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpiła relacja określona w art. 17 ust.. Jak wiadomo zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018, o którym mowa w art. 237c ust.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.. Zgodnie z art. 75 ust.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. 2016 poz. 182), Wersja edytowalna dokumentu.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami..

Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust.

Formularz ten jest spójny .Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust.. ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, .. w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach, o którym mowa w art. 20 ust.. 2016 r. poz. 182 Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia +Opis: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach..

Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, należy (po zalogowaniu się do systemu) wybrać opcję „Przerwana sesja".

1 ustawy albo w art. 24 ust.. Pobierz program ewidencja odpadów 2012/2020roczNe sPraWozDaNie o ProDUktach W oPakoWaNiach, .. Wprowadzający produkty w opakowaniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia .. ależy wypełnić niezależnie od rodzaju prowadzonej N działalności wymagającej składania sprawozdania.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. § 3.· Wzór sprawozdania - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowe (Dz.U.2010.259.1775) Opłatę produktową wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego .Nazwa usługi.. Dział II - Opakowania, cz.1 (tabele: 1, 2, 3, 4)Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016 + 2015 - 2016 rok - Dz. U.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn.. 2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust.. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479).Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. 5 pkt 3 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust.. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Wzór.. 1 pkt 20 ustawy41,71Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania (takie sprawozdanie przechowywane jest przez 30 dni w zakładce „Przerwana sesja").. zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 Na podstawie art. 237b ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt