Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
dla budynku w trakcie budowy:Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.. Załączniki: kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie -mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku, gdy wniosek o ustalenie numeru porządkowego dotyczy budynku w budowie lub prognozowanego.- wniosek o ustalenie numeru porządkowego, - kserokopia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, - kserokopia dziennika budowy (strony tytułowej oraz ostatniej strony zawierającej wpisy dotyczące stanu realizacji robót budowlanych i ich przebiegu), - mapa (zgodnie z opisem na wniosku).. Najpóźniej w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymamy z gminy/miasta zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego.. Tryb odwoławczyWniosek o nadanie numeru domu powinien zawierać wszystkie podstawowe dane na temat nieruchomości.. (miejscowość i data) (imię i nazwisko wnioskodawcy) (adres) Do: (nazwa urzędu) Wniosek.. NIEZBĘDNE FORMULARZE: wniosek - druki do pobrania w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 10,11.. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej..

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Załącznik: 1.

Wnioski są dostępne w urzędzie gminy.. We wniosku o nadanie numeru porządkowego muszą się znaleźć: wskazanie organu, do którego jest skierowany; imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres; określenie przedmiotu wniosku (ustalenie, zmiana lub zniesienie numeru porządkowego);Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.. miejscowość: .» wniosek o ustalenie numeru porządkowego - rozmiar: 41472 bajtów Typ pliku: application/msword: Wiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek Autor dokumentu: Marta Tarabasz » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomościw przypadku wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku istniejącego: kopia inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz z przestrzennym rozmieszczeniem elementów zagospodarowania, kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału działki, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000, .. Informacja zatwierdzona przez Konrad Goliszek dnia 29.11.2017 0:00 Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.02.2019 9:07.. Kopia mapy3 .. ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy .. numeru porządkowego.. Kopia mapy 3 w skali , na której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.Wniosek o nadanie nr porządkowego dla nieruchomości.. Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o nr porządkowym nieruchomości/budynku ..

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (PDF, 206 KB) Pobierz.

Wniosek o wpis/zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Gdzie należy złożyć wniosek o ustaleniu numeru porządkowego?. 1 lit a RODO4, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wnioskodawca: Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe miejscowość: telefon kod pocztowy: ulica e-mail nr domu nr lokalu Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby miejscowość: telefon kod pocztowy: ulica e-mail nr domu nr lokalu Informacje o położeniuWniosek o ustalenie numeru porządkowego.. Odsłon 1569, Wersja 6Wymagane dokumenty Wniosek o nadanie numeru porządkowego Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu Opłaty Brak opłat Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy w Kleszczowieul.. Załączniki: dla budynku istniejącego tj.oddanego do użytku: - kopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy (jeżeli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków), - potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania.. Do pobrania: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" zawierający: - imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon, e-mail), - informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej, a w przypadkuCo napisać we wniosku o ustalenie numeru..

o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.

O przyznanie numeru porządkowego starać można się jedynie w przypadku domu, który stoi przy drodze .Przygotuj i złóż wniosek.. O ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.. Główna 47, 97-410 KleszczówKancelaria ogólna Odpowiedzialny Referat Ochrony .Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .. Dotyczy to przede wszystkim informacji dotyczących jej lokalizacji, takich jak: - ulica - miejscowość - gmina - numer działki.. Wnoszę o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w ……………………….Wniosek o ustalenie numeru porządkowego - druk Nr ON_wzór1.. Ma to wykazać, że osoba ubiegająca się o nadanie numeru porządkowego ma tytuł prawny do nieruchomości.Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wnioskodawca:Wniosek o ustalenie numeru porządkowego: pobierz Wstecz Udostępnij: Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego.. Wniosek WGK-13 (do pobrania poniżej).. Więcej formularzy z zakresu informacji przestrzennej znajduje się na stronie BIP.Formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku .. WYMAGANE DOKUMENTY: 1..

W tym celu trzeba złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek.

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku2"Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku" (BGM-2) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon, e-mail), informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej, a w przypadku budynku istniejącego - identyfikator budynku),Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Załącznik stanowiący kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której kolorem należy wyróżnić budynek będący przedmiotem wniosku.1.. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Załącznik: 1.. Do ustalenia numerów porządkowych: - wniosek o ustalenie numeru porządkowego - załącznik nr 1 - załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer .Wniosek o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.. Termin oczekiwania na załatwienie sprawy.. Wniosek w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości należy złożyć w sekretariacie gminy, miasta w obszarze, której położona jest nieruchomość.. Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (PDF, 545 KB) Pobierz.. Jako jeden ze współwłaścicieli budynku wystąpiłem o ustalanie numeru porządkowego .Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (DOC, 82 KB) Pobierz.. Numery porządkowe mogą być nadawane także (oprócz budynków) takim obiektom jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do .Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.. Wnioskodawca: Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe.. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.Numer porządkowy może być nadany na wniosek właściciela.. Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę- potrzebne jest pełnomocnictwo..Komentarze

Brak komentarzy.