Wzór listy nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania
Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu .Najpóźniej do końca grudnia br. nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają pieniądze na dofinansowanie do zakupu sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania.. Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust.1, ina tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.Jest uprawniony do dofinansowania.. Mechanizm refundacji kosztów będzie bardzo prosty.. Opinie klientów.. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł dodatkowych środków.. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra.. Lista, którą sporządza dyrektor szkoły, zawiera: nazwę szkoły, imiona i nazwiska nauczycieli,Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora placówki, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół ..

Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli.

Na liście wskazana powinna być kwota dofinansowania dla poszczególnych nauczycieli, obliczona w oparciu o zweryfikowane faktury, rachunki i paragony)Dyrektor szkoły lub placówki w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia br. do godziny 14.00 przesyła w formie elektronicznej listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania na adres: [email protected] (tabela wg załączonego wzoru).. Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.15.. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r. Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane.. Faktura powinna zawierać dane każdego ze współmałżonków.. WZÓR WNIOSKU DLA .Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej).. - W Systemie Informacji Oświatowej widzimy już listę nauczycieli uprawnionych do tego zasiłku, ich liczba pokrywa się z ilością otrzymanych środków.Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane - wzór wniosku - Aktualności - Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania Formy dofinansowania..

5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust.

Temat dofinansowania dla nauczycieli na zakup niezbędnego im sprzętu do prowadzenia zajęć nauki zdalnej poruszony został przez nas w opracowaniu "Dofinansowanie na zakup sprzętu dla nauczycieli".. Kontynuując poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób udostępnione zostaną dane uprawnionych do dofinansowania nauczycieli.Wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej MEN.. 5, pod względem spełniania przez nauczycieli warunków otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust.. rozporządzenia; 2) wniosek, o którym mowa w § 10c ust.. Niezależnie jednak od zakresu przedsięwzięcie i poziomu dofinansowania na fotowoltaikę można otrzymać do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.Kto może otrzymać dofinansowanie?. Do 11 grudnia 2020 r. Dyrektor: weryfikuje otrzymane wnioski, sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, może zażądać od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień lub informacji, przekazuje listę do organu prowadzącego.. Pieniądze zostaną wypłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r.sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, która zawiera: - nazwę jednostki - imiona i nazwiska nauczycieli - numery PESEL nauczycieli (lub innych dokumentów) - kwotę dofinansowania, o którą ubiegają się poszczególni nauczyciele - sumę kwot dofinansowania - podpis dyrektora wnioskującej jednostkiDo 7 grudnia nauczycieli musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia dyrektor przekazuje dalej zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty..

rozporządzenia, złożony przez dyrektora jednostki systemu oświaty będącego nauczycielemDane uprawnionych do dofinansowania nauczycieli.

1, i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.Dyrektorzy zweryfikowane listy nauczycielskich wniosków muszą najpóźniej dostarczyć do Urzędu Gminy 11 grudnia.. Pozostało jeszcze 84 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł.. Wzór WNIOSKU o 500 plus dla nauczycieli załączamy poniżej.Pierwsza obejmuje podstawowy poziom dofinansowania, natomiast druga skierowana jest do tych beneficjentów, którzy kwalifikują się do podwyższonego poziomu dofinansowania.. Czy dofinansowanie otrzymają nauczyciele akademiccy?Jak zadać pytanie; Korzyści.. Dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje wnioski, o których mowa w ust.. Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania, którą przekazuje do DBFO (Biuro Edukacji przygotowało edytowalny wzór listy -tabela Excel).. Opcja 1Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora placówki, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej).. Czas na wypłaty przewidziano do 31 grudnia..

Dyrektor w terminie do 11 grudnia 2020 r. powinien sporządzić listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania i przekazać ją organowi prowadzącemu.

Na liście wskazana powinna być kwota dofinansowania dla poszczególnych nauczycieli, obliczona w oparciu o zweryfikowane faktury, rachunki i paragony)Na tej podstawie dyrektor szkoły sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.. Rozporządzenie podpisane.. Dofinansowanie ma przysługiwać nauczycielom, którzy kupili sprzęt do nauki zdalnej (np. komputer stacjonarny, monitor, laptop, tablet, kamerę internetową, wizualizer, statyw, mikrofon, słuchawki, drukarkę, skaner, mysz, klawiaturę, ładowarkę, głośniki, oprogramowanie komputerowe) w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli w ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli - 500 zł na naukę zdalną oraz link do informacji w tej sprawie.1) Na liście należy umieścić również dyrektora jednostki systemu oświaty, jeżeli złożył wniosek o dofinansowanie.. Nauczyciel złoży dyrektorowi placówki wniosek wraz z imiennym dowodem zakupu.Dyrektor do 11 grudnia przekaże zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do 500 plus do samorządu, zaś wypłata pieniędzy zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.. Do 21 grudnia 2020 r.Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać wyłącznie jednorazowo.. Przesyłając zestawienie wniosków dotyczących dofinansowania proszę /zalacznik/374932Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt