Odwołanie do elementu macierzy matlab
Program ma wyglądać tak: 1. podaj macierz A .Macierz moŜe byćpotraktowana jako argument podczas operacji logicznych >>a= [1,2,3;4,5,6;7,8,9]; >>w=a>5 w= 0 0 0 0 0 1 1 1 1 >>w=a~=b; >>w=a==c; Operacje wykonywane dla kaŜdego elementu macierzy -odpowiedziąjest macierz typu logical Indeksacja logiczna Jest najwygodniejsząmeodądostępu warunkowego do elementów macierzy, Pozwala na .Wydawnictwo Nakom, Poznań 1996 [2] W. Regel: Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie Matlab.. W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są .MATLAB - odniesienie do elementu macierzy Post autor: andrzej_kk » 10 kwie 2010, o 13:46 Cześć, mam zdefiniowaną macierz X i chciałbym żeby skrypt wybierał wartość c na podstawie podanej wartości S, poniżej fragment kodu:Do elementów macierzy mo na odwoływa si tak e przy u yciu jednego indeksu: - je li A jest wektorem, to odwołanie A(i) oznacza odwołanie do i-tego elementu wektora, - je li A jest macierz dwuwymiarow, to odwołanie A(i) oznacza odwołanie do wektora kolumnowego uformowanego z kolejnych kolumn oryginalnej macierzy, umieszczonych jedna pod .Aby odwołać się do konkretnego elementu macierzy, należy podać nazwę macierzy i w nawiasie wskazać numer interesującego nas wiersza i kolumny.. Operatory: Matlab jako środowisko .matlab - mnożenie dwóch macierzy o n wierszach i m kolumnach Witam, mam do napisania funkcję w matlabie, która będzie liczyła iloczyn dwóch macierzy z definicji..

a2=A(:,2) % zmienna a2 - druga kolumna macierzy A .

Gdy chcę wyciągnąć z niej wartość pierwszy .Materiały do Laboratorium Programowania Obliczeń Komputerowych MATLAB Matlab jest językiem programowania, w którym zasadniczo występuje jeden typ danej liczbowej, a jest to macierz liczb zespolonych (szczególnym przypadkiem takiej macierzy jest liczba rzeczywista lub naturalna) w związku z tym nie deklarujemy rodzaju zmiennych.Dostęp do elementów macierży następuje poprżeż wskażanie wiersża i kolumny.. Jeeli dana jest macierz M to odwołanie M(k, l): jeeli k i l s skalarami daje dostp do elementu z k-tego wiersza i l-tej kolumnyWitam , mam takie zadanie do zrobienia jednak kompletnie nie wiem jak sie za to zabrac.. Operacje na poszczególnych elementach macierzyMATLAB Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur Poziom: początkujący Laboratorium 4: Operacje na macierzach i wektorach Cel: Obliczenia i funkcje dla macierzy i wektorów Czas: Wprowadzenia 10 minut, ćwiczeń 30 minut, testu 5 minut Wstęp Matlab dysponuje szeregiem funkcji pozwalających na generowanie macierzy i wykonywanie operacjiStwórz w MATLAB poniższą macierz M; M = [2 -2 3; 8 2 -5; 4 1 1] M = 2 -2 3 8 2 -5 4 1 1 .. Napisac funkcje , ktora bedzie zwracac liczbe elementow macierzy , ktore sa wieksze od 2 i mniejsze od 8.. Zamknięty | Nowy temat #1 16 Sty 2006 20:43..

Wyd.3, Warszawa 1996 6Mathcad - odwołanie do elementu macierzy.

Poziom 12 #1 16 Sty 2006 20:43.. Zadnego pomyslu.. Prosilbym o jakies wskazanie drogi.. Na przykład generacja wektora o elementach zmieniających się od 1 do 100 co 1 wygląda następująco: >>w=[1:100] zaś wektor o elementach od 3 do 10 zmieniających się co 0.5 jest generowany poleceniem >>w=[3:0.5:10] Uwaga.» A(:,2)- odwołanie do kolumny 2 ans = 2 9 1 » A(3,:)- odwołanie do wiersza 3 ans = 1 1 0 » A(:)- odwołanie do wszystkich danych w formie wektora ans = 1 0 1 2 9 1 3 8 0 •Wybór największego elementu max(A) - zwraca największy element wektora A.. W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są maksymalne elementy z każdej kolumny AIndeksy macierzy Element macierzy A w wierszu i, w kolumnie j identyfikujemy jako A(i,j) Możemy ten element - wypisać A(4,2) - zmienić A(4,2) = 10 - usunąć A(8) = [] - odwołanie za pomocą pojedynczego indeksu Przywracamy macierz A Odwołanie do nieistniejącego elementu A(4,5) A(4,5) = 10 - rozszerza macierz najmniej jak2.3.. Operacje na poszczególnych elementach macierzy Odwołanie do całej macierzy Przykład:--> A=ones(2,3)--> B=2*ones(2,3)--> A+B 15.. A(i,j) •do elementów z pewnego zakresu indeksów wierszy lub kolumn, korzystając z operatora „:" 14.. I tak wyrażenie A(i,j) w MatLabie żnacży odwołanie do elementu a ij macierzy A, żnajdującego się w wiersżu i oraz kolumnie j. Zapis taki jest powszechnie stosowany w programach oblicżeniowych i jężykach programowania..

a=A(2,3) % Przy odwołaniu do elementu macierzy u ywane s nawiasy okr głe!

A(k) (w przypadku wektora odwołanie takie odnosi się do kolejnego elementu wektora, natomiast w przypadku macierzy odwołanie takie zostanie potraktowane jako odwołanie do wektora kolumnowego utworzonego z kolejnych kolumn macierzy).Oczywiście zmienne nie muszą być skalarne.. MATLAB pozwala na kilka metod indeksowania (dostępu) elementów macierzy i tablic: Indeksowanie indeksu dolnego - gdzie określasz pozycję elementów, które chcesz w każdym wymiarze macierzy osobno.. Dost ęp do elementów macierzy Odwołanie do elementów: Przykład 2.5 » A=[1 2 3; 0 9 8; 1 1 0] A = 1 2 3 0 9 8 1 1 0 » A(2,3) - odwołanie do elementu w wierszu 2 i kolumnie 3; ans = 8 » A(3,2) - odwołanie do elementu w wierszu 3 i kolumnie 2 ans = 1 Wybór najwi ększego elementuŚciąga poleceń Matlab-a Podstawy: .. wartość bezwzględna każdego elementu exp(A) e do potęgi każdej współrzędnej A sqrt(A) pierwiastek kwadratowy każdej współrzędnej A .. trzeci wiersz macierzy A o kolumnach od drugiej do piątej A(:,2) druga kolumna macierzy A diag(A) główna przekątna macierzy Aa) utwórz macierz oraz wektor b) utwórz macierz A przez skopiowanie do niej fragmentu macierzy M zawierającego 2 i 3 wiersz oraz kolumny od 1 do 2 macierzy M c) skopiuj 3 ostatnie elementy wektora v w miejsce ostatniego wiersza macierzy M d) utwórz nowy wektor x poprzez skopiowanie do niego co drugiego elementudo elementów macierzy można się też odwoływać przy użyciu tylko jednego indeksu, np..

a1=A(1,:) % do zmiennej a1 zapisany pierwszy wiersz macierzy A .

Matlab pozwala na proste operowanie macierzami.. Macierze mogą być łączone pionowo lub poziomo za pomocą konstruktora: >> A = ones(2) A = 1 1 1 1 >> B = rand(2) B = 0.9501 0.6068 0.2311 0.4860 >> C = [A;B] C =% Odwołania do elementu macierzy.. Do elementów macierzy mo na odwoływa si tak e przy u yciu jednego indeksu: - je li A jest wektorem, to odwołanie A(i) oznacza .Macierz została powiększona do rozmiarów 3×4 po dodaniu nowego elementu, pozostałe (nie definiowane) elementy macierzy są inicjowane z wartością zerową.. Jednakże MatLab2.Dostęp do elementów macierzy a) odwołanie do elementów macierzy » A=[1 2 -3; 0 9 8; -1 1 0] A = 1 2 -3 0 9 8 -1 1 0 » A(2,3) - odwołanie do elementu w wierszu 2 i kolumnie 3; ans = 8 » A(3,1) - odwołanie do elementu w wierszu 3 i kolumnie 1 Mam zadeklarowaną macierz 2-wymiarowa.. Oznacza to, że każdą pozycję w macierzy określasz za pomocą pojedynczej liczby.Dostp do elementów macierzy Do elementów macierzy mona odwoływa si podajc: numer wiersza i numer kolumny elementu numery wierszy i numery kolumn elementów.. Lic.F(end) Odwołanie do ostatniego elementu macierzy F F(i,:) Odwołanie się do i-tego wiersza macierzy F F(:,j); Odwołanie się do j-tej kolumny macierzy F F(a:b,c:d) Odwołanie się do wierszy od a do b w kolumnach od c do d macierzy F F(F>2) Odwołanie się do elementów macierzy większych niż î 4.. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 [4] B.Mrozek, Z.Mrozek: Matlab - uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo technicznych.. Indeksowanie macierzy Odwołanie się do pojedynczego elemenu macierzy: a(w,k), gdzie w oznacza numer wiersza, .. odpowiedniego elementu macierzy b w pozostałych przypadkach operacja potęgowania .. (w miarę własnych umiejętności), gdyż MatLab nie radzi sobie zbyt dobrze ze zbyt skomplikowanymi funkcjami (wzorami) 29» A(2,3) - odwołanie do elementu w wierszu 2 i kolumnie 3; ans = 8 » A(3,2) - odwołanie do elementu w wierszu 3 i kolumnie 2 ans = 1 • Wybór największego elementu • max(A) - zwraca największy element wektora A.. W przypadku gdy A jest macierzą, zwraca wektor wierszowy, którego elementami są maksymalne elementy z każdej kolumny AOdwołania do elementów macierzy Do elementu macierzy A znajduj cego si w wierszu o indeksie i oraz kolumnie o indeksie j odwołujemy si poprzez A(i,j).. Bardzo dziękujemy za zaproponowanie nowego tematu!. b=s1.pole2 % do zmiennej b przypisana zostaje warto 'pole2' struktury s1 (tu: b=2).» A(3,:)- odwołanie do wiersza 3 ans = 1 1 0 » A(:)- odwołanie do wszystkich danych w formie wektora ans = 1 0 1 2 9 1 3 8 0 • Wybór największego elementu max(A) - zwraca największy element wektora A.. Elementem takim mo na posługiwa si jak ka d inn zmienn .. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Działania na macierzach i tablicach 2.3.1.. Dla każdego elementu macierzy M możemy teraz wyznaczyć wartość funkcji sinus: x = sin(M) Możemy również dla całej macierzy obliczyć wyznacznik: x = det(M) x = 70..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt