Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu
Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy.. Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. Gliwice.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań.KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą Okres stażu - od 01 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. .. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.1.. Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty: Szukaj publikacji.. Przykładem współpracy może być spisany kontrakt nauczyciela z opiekunem stażu, który dotyczy: •przygotowania i sposobu realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, •harmonogramu i zasad obserwowanych i prowadzonych lekcji, •zakresu współpracy i sposobu konsultowania sięFUNKCJI OPIEKUNA STAŻU Obok odpowiedniego zestawu predyspozycji osobowoœciowych oraz odpowiedniego zestawu kompetencji merytorycznych i metodycznych, zadania oraz kompetencje na-uczyciela opiekuna okreœlaj¹ równie¿ konkretne uwarunkowania prawne..

Harmonogram spotkań stażysty z opiekunem stażu.

Podziel się artykułem: Kopiuj link; Dyrektor szkoły publicznej przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu, który jest nauczycielem kontraktowym.. zajęć, oraz zasady przygotowania scenariuszy i omawiania zajęć.. OPIEKUN STAŻU .. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).. Postępowanie kwalifikacyjne na awans .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. spotkań, zasady i normy współpracy.. Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.. -pisemne opracowanie zasad współpracy, kontrakt - harmonogram spotkań i obserwacjiUmiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 8 listopada 2017 .. zawierający materiały dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu, takie jak: atrakcyjne scenariusze zajęć, wiersze i piosenki, karty pracy, prezentujący nowe .Harmonogram spotkań nauczyciela stażysty z opiekunem stażu.. Konsultacja w sprawie udziału w Wewnątrzszkolnym konkursie recytatorskim .1 Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk / szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju zawodowego stażysty, dokumentacja 1miesiąc r. Poznanie się opiekuna stażu i nauczyciela stażysty..

Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem.

Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę - Panią Monikę.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.opiekuna stażu: nauczyciela stażysty: omówienie zajęć opiekuna stażu z dnia: 11.01.02r.. 18 lutego 2012 31 października 2018 sylwia bacewicz .. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna .Wspólnie z opiekunem stażu, panią Joanną Wrzosek, uzgodniłyśmy harmonogram .. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowa wstępna - Określenie zasad współpracy Wrzesień oraz na bieżąco Harmonogram spotkań 3.. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest .. FORMA PROWADZONYCH .Wzór kontraktu zawartego między opiekunem i stażystą Zasady współpracy nauczyciela stażysty .. i opiekuna stażu.. W rzeczywistoœci chodzi o dwa zapisy z art. 9c Karty nauczyciela: zust.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Publikacje nauczycieli.. Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu zawodowego.. Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach .Zadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: .. Małgorzata Brandygier.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku..

Kontrakt z opiekunem stażu.

wrzesień - maj Samodzielnie sporządzony protokół z hospitowanych zajęć.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Współpraca pomiędzy nauczycielem i opiekunem stażu 1.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Plik Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc na koncie użytkownika knadala • folder Awans zawodowy • Data dodania: 31 mar 2012Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. i opiekuna oraz zasad współpracy.. Stażysta, starający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez swojego opiekuna stażu (ewentualnie innego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły), w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu.z opiekunem stażu..

Własne notatki z wnioskami, na podstawie rozmów z opiekunem stażu.

1 Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola: Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią Alicją Jeleń.. Kontrakt obowiązuje na okres odbywania stażu przez .. (imię i nazwisko stażysty) w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu.. Wypełnienie Karty informacyjnej nauczyciela stażysty.Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą .. Akademia rozwoju nauczyciela przedszkola.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.. 4.przez opiekuna stażu.. 2 pkt.. opiekuna stażu mgr Małgorzaty Kuduk.. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.. 1,Opiekun stażu powinien: 1.. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą .Harmonogram współpracy z opiekunem stażu.. • IX 2018Określenie stażysty • Ustalenie warunków realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odbywania stażu.. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:Zadania opiekuna stażu.. Korzystając z pomocy opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela2 6 ust.. See more ideas about awans, nauczyciele, opiekun.Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012 Projekt planu rozwoju zawodowego Znajomość aktów prawnych 2.. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu - ustalenie zasad współpracy.. Sulechów.. 2.Nic nie stoi na przeszkodzie, by opiekunem stażu nauczyciela stażysty był nauczyciel kontraktowy.Takie postępowanie jest zgodne z prawem.. Przedszkole;HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.Plik KONTRAKT MIĘDZY STAŻYSTĄ A OPIEKUNEM STAŻU.doc na koncie użytkownika nfarys • folder Staż • Data dodania: 9 paź 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.2019-09-22 - Explore Ania's board "Awans zawodowy" on Pinterest.. Ćwicz swoją intuicję .. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. znajomość pracy szkoły raport z ankiety potwierdzenie udziału w szkole-niu omówienie zajęć opiekuna stażu z dn. 30.01.02r.. OBSERWUJĄCY ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt