Wzór oświadczenia kandydata do odznaczenia krzyżem wolności i solidarności
Adwokat Krystyna Skolecka-Kona po ukończeniu studiów prawniczych w 1954 uzyskała wpis na listę adwokacką.. Artykuł 8.Odznaczenia.. Krzyż Wolności i Solidarności jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, będącym nagrodą dla działa czy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:* w przypadku kandydata do pośmiertnego nadania odznaczenia Krzyża Wolności i Solidarności oświadczenie składa osoba najbliższa tj.: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy: "Panie Prezydencie.. "; 2) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;Oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności [PDF] Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.. Artykuł 4.. WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO ODZNACZENIA KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI.. Jestem zaszczycony za uhonorowanie mojej postawy w czasach walki z komunizmem - Krzyżem Wolności i Solidarności.. Po raz pierwszy przyznano je w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu..

Oświadczenie kandydata do nadanie Krzyża Wolności i Solidarności (pdf) Załącznik nr 3.

Starszeństwo (hierarchia ważności, niekiedy określana również słowem precedencja) polskich orderów i odznaczeń państwowych jest regulowane przepisami prawa rangi ustawowej.Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.. - Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 r.Odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności zostało ustanowione przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku.. Artykuł 5.. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.. Artykuł 2.. Nie mogę jednak przyjąć tego odznaczenia co najmniej z dwóch powodów:Prawo Optivum > Wyszukano w zagadnieniach wg pozycji: > Ordery i odznaczenia Wybrano akapitów: 240.. Artykuł 1.. Wzór wykazu wniosków o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru.. Wzór wykazu wniosków o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru.. Otrzymują je działacze opozycji antykomunistycznej z lat 1956-89 za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.. KRZYŻ ZASŁUGI Klasy odznaczenia:Krzyż Wolności i Solidarności - polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010.Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich..

Ustawa o orderach i odznaczeniach.

Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 r. przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu.Krzyże Wolności i Solidarności nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.. W precedencji zajmuje miejsce pomiędzy Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami a Medalem .Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Artykuł 7.. Adres: [email protected] .Ordery i odznaczenia polskie mogą być nadawane cudzoziemcom za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli, a także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.. Krystyna Skolecka-Kona została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.. Podawane w treści biogramów informacje dotyczą tylko tej działalności opozycyjnej, która stanowiła przesłankę do nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności (zgodnie z art. 15 a ust.. Klauzula informacyjna i formularz zgody dla odznaczonego KWiS (docx)Oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności [PDF] Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie..

1 lub 2 Ustawy o orderach i odznaczeniach).„3.

Artykuł 6.. KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI .. Wyrażam zgodę na przedstawienie wniosku o odznaczenie mnie Krzyżem Wolności i Solidarności .Wręczono 62 odznaczenia państwowe działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956-1989.. "; 2) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;3. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe; .. odznaczenia.. Wnioskodawca przedstawia we wniosku informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform.. Krzyż Wolności i Solidarności; Krzyż Zasługi; .. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie.. Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.2.. 6 Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.Odznaczenie przyznawane na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.Adw.. 1.Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony prze parlament RP 5 sierpnia 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego tradycji nawiązuje..

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.Krzyż Wolności i Solidarności ma być nadawany za działalność przeszłą a nie bieżące sympatie polityczne.. Uroczystość odbyła się 24 listopada w Łodzi.. Prezes IPN dr Jarosław Szarek ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa Krzyż Wolności i Solidarności - rozporządzenie Prezydenta RP, informacje, wnioski.. (6) Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.Polski system orderowo-odznaczeniowy - zhierarchizowany sposób nagradzania poprzez odznaczanie osób zasłużonych dla państwa polskiego, wyraz uhonorowania ich zasług zawodowych lub indywidualnego męstwa.. Do wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności dołącza się oświadczenie kandydata do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, którego wzór określa załącznik nr 2e do rozporządzenia.. Oświadczenie świadka w sprawie działalności opozycyjnej stanowiącej podstawę do nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności (pdf) Załącznik nr 4. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie.. Artykuł 3.. Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.wzór pisma dot..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt