Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji granicznej
Dostęp do informacji publicznej .Składając wniosek o udostępnienie informacji oraz kopii danych, możemy dowiedzieć się jakie dane na nasz temat i dlaczego przetwarza administrator.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej; Dostęp do zasobów archiwalnych; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; RODO; Struktura własnościowa i majątekwniosek.doc (Microsoft Word) Wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z CEP określony został w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów (Dz.z 2005 roku Nr 188, poz.1581 z późn.. W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie.Wniosek do Straży Granicznej o udostępnienie informacji o odprawach paszportowych samolotu N63MU w 2005 r. wtorek, 14 czerwca 2011 11:36 W piśmie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 2 czerwca 2010 r., stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 27 maja 2010 r.Wzór formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie.Skargi i wnioski; Petycje; Ewidencje i rejestry; Rekrutacja do służby w Straży Granicznej; Oferty pracy; Dostęp do informacji publicznej..

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie danych DOC; Przydatne linki.Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów, z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór.Uprzejmie prosimy podmioty i osoby zainteresowane danymi z CEP o stosowanie wyłącznie nowego formularza.Wnioski (podania, żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) o udostępnienie danych z SI CEPiK oraz załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.. W tym samym miejscu znajduje się elektroniczny formularz pozwalający wysłać wniosek bezpośrednio ze strony BIP, a także można pobrać sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej4..

zm.) Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.

zm.).Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Poniższy wzór wniosku o udostępnienie informacji możemy wykorzystać w całości lub wybrać interesujące nas fragmenty.. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo.Sposobu i form udostępniania informacji publicznej dostępne są TUTAJ.. Wyślij uzupełniony wniosek na skrzynkę Ministerstwa Cyfryzacji, zaznaczając drogę, którą chcesz otrzymać odpowiedź.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa.. Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.. Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Po złożeniu wniosku o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - podmiot wnioskujący może zostać poproszony przez organ rozpatrujący wniosek o przekazanie kopii tych dokumentów..

.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie.Art.. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu .Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku..

Do pobrania Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - druk, wzór wypełnienia - w formacie pdf.

W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.. Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.. Wniosek o wpis sprostowanie działu (pobierz PDF) Wniosek o wpis/wykreślenie hipotek (pobierz PDF) Wniosek.w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz .Wzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych .Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każda osoba / podmiot zainteresowany pozyskaniem informacji we właściwym miejscowo i rzeczowo urzędzie administracji, podlegającym przepisom ustawy.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji (pobierz PDF) PRZYKŁADOWE WZORY WYPEŁNIONYCH DRUKÓW.. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem przypadków, gdy jej przygotowanie spowoduje dla Straży Granicznej dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku.Wzór formularza odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przygotowanej odpowiedzi należy zamieścić tabelkę z formularza i uzupełnić dane określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. Ponadto pracownicy MC mogą zbadać zastosowane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w siedzibie wnioskodawcy.Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. z 2016 r., poz. 1764 j.t..Komentarze

Brak komentarzy.