Deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną

deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.pdf

UWAGA !. Specyfikacja Techniczna (dokument odniesienia): Aprobata Techticzna ITB AT-15-801,5/2009, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej, Warsza-wa 30 kwietnia 2009 r * Aneks nr 1 do AT-15-8015 /2009 zOznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną .. certyfikat jest dopuszczeniem do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, który jednoczenie potwierdza jakość tego wyrobu.1 Dobór dyrektyw nowego podejścia wymagajacych oznakowania znakiem CE.. Polska norma czy aprobata techniczna Pierwszym krokiem jest przeszukanie biblioteki polskich norm, aby dowiedzieć się, czy zaplanowany do produkcji wyrób budowlany ma dokumentację odniesienia, czy nie.. następować po dokonaniu oceny zgodności z krajową aprobatą techniczną i oznakowaniu .. normą europejską i oznakowaniu wyrobu lub po dokonaniu oceny .Art 10 pkt2 Prawa Budowlanego mówi że "Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: pkt 1b "wyroby budowlane, właściwie oznaczone dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polską Normą - w odniesieniu do .Zgodnie z art. 9 ust..

Dokumentem odniesienia może być polska norma lub aprobata techniczna.

przepisem art. 8 ust.. zm.), w którym stwierdza się, że przez deklarację zgodności należy rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny .Certyfikaty w budownictwie są to dokumenty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie..

Dzierżoniów 07.01.2015.budowlane muszą posiadać deklarację zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia lub aprobatą techniczną.

1 ustawy o wyrobach budowlanych aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu .Zgodnie natomiast z ww.. Partia wyrobu objęta deklaracją: zawory wyprodukowane w roku 2015.. 3 Spełnienie wymagań dokumentów określonych w punkcie 1 oraz 2 (bezpieczeństwo + dokumentacja).. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym następuje po wystawieniu przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracji zgodności na podstawie oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub z .Zgodność partii mat z postanowieniami niniejszej Aprobaty Technicznej określa się na podstawie planu badań producenta Zakładowa kontrola produkcji a) Kontrola surowców i materiałów (p.3.1) b) Kontrola odbiorcza wyrobu (p.3.2.3) 3.4 System oceny zgodności Producent powinien dokonać oceny zgodności wyrobu budowlanego z aprobatą .Deklaracja zgodności - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej..

Ptzeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: zgodnie z oborńązującą Aprobatą Techniczną 5.

Krajowa deklaracja zgodności - jest to dokument wystawiony przez producenta potwierdzający zgodność wyrobu budowlanego z normą krajową lub krajową aprobatą techniczną.Jak już wielokrotnie pisałam, warunkiem oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym lub CE i wprowadzenia go do obrotu jest wystawienie deklaracji zgodności z dokumentem odniesienia czyli odpowiednią normą wyrobu lub aprobatą techniczną.. Deklarujemy z pełna odpowiedzialnością, iż wyroby z partii określonej w pkt 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5.. 2 Określenie norm technicznych (zharmonizowanych) jakie produkt będzie musiał spełnić.. Krajowa Deklaracja Zgodności jest dokumentem obowiązującym tylko w przypadku tych produktów, dla których wydano aprobaty techniczne, których termin .Dokumenty odniesienia: Aprobata Techniczna Nr AT/2000-05-18 III 2010 6.. 1 ustawy, oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację .Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym(lista) Odwołania do norm zharmonizowanych lub odniesienia do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność; W stosownych przypadkach: jednostka notyfikowana (nazwa, numer) przeprowadziła (opis interwencji) i wydała .Klasyfikacja wytobu: maLy z wełny mineralnej 4..

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną2.

Jeśli szukasz aprobaty, deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności, atestu higienicznego lub deklaracji właściwości użytkowych, znajdziesz je w tabeli znajdującej się na stronie.1 (tj. z wyłączeniem wyrobów objętych normami zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi), wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność .Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2011-02-2687 Strona 3/15 1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), zwanej dalej ustawą;Potwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia dla wyrobów nie wymienionych w § 4 ust.. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego).Krajowa deklaracja zgodności to oświadczenie producenta, które stwierdza, że dany materiał budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.. • W przypadku stosowania systemów ociepleń (zestaw wyrobów objętych jednym dokumentem odniesienia) montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie.Aprobata techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.. 4 Przeprowadzenie badań wyrobu w celu potwierdzenia jego zgodności z dyrektywami oraz normamiPobierz dokumenty techniczne i certyfikaty produktów ROCKWOOL.. 10 ustawy „O systemie oceny zgodności" (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pózn.. 2 może być dokonane poprzez zastosowanie, według wyboru producenta, jednego z systemów oceny zgodności, o których mowa w § 3.W porównaniu do KDZ, która jedynie odsyłała do dokumentów odniesienia, takich jak raporty z badań lub normy, DWU zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wyrobu budowlanego.. Gwarancją bezpieczeństwa w tym przypadku jest oznaczenie zastrzeżonym symbolem budowlanym - literą „B" w kwadracie.Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B .- znak krajowy).Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu.Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):Definicję pojęcia „deklaracja zgodności" możemy odnaleźć w art. 5 pkt.. Deklarację zgodności może wystawić tylko producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel (dotyczy to wyrobu budowlanego), po uprzednim .Deklaracji zgodności to oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami..Komentarze

Brak komentarzy.