Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej (.doc)
Załączniki: 1.. "Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej" (wzór)(Wzór umowy o studencką praktykę zawodową - umowa dwustronna) Annex No.. UWAGA!. Należy skompletować 1-3 i udać się z papierami do Pełnomocnika.. Umowa w dwóch egzemplarzach powinna zostać podpisana i opieczętowana przez stronę .Wzór podania o praktyki studenckie poza prośbą o przyjęcie na praktyki i Twoim uzasadnieniem musi też zawierać miejsce na opinię opiekuna praktyk, która zostanie wydana już po zakończonych praktykach.. Umowa o praktykę absolwencką powinna zostać .Praktyki - studia niestacjonarne (zaoczne) Informacje w sprawie procedur dot.. o praktykach absolwenckich oraz Kodeks pracy z 26 czerwca 1976 r. Mają one pomóc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.. Przepisy rozporządzenia dotyczą praktyk objętych planem studiów, nazywanych .o szkolnictwie wyższym i wyraża wolę odbycia praktyki zawodowej w Biurze.. § 4 1.UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYK STUDENCKICH zawarta w dniu .. w Łodzi pomiędzy: WSSz im.. Regulować nią będzie więc art. 750 k.c., zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (a umowy nienazwane nie są), stosuje się przepisy o zleceniu.UMOWA studenckiej praktyki zawodowej zawarta w dniu.. Wynagrodzenie za staż w 2014 roku nie może przekraczać kwoty 3360 zł brutto.Darmowy wzór umowy o pracę na okres próbny, czas określony oraz nieokreślony w formacie doc (Word) lub pdf gotowy do wykorzystania w Twoim przedsiębiorstwie..

Program praktyki studenckiej 2.

W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Organizatorem praktyki a Praktykantem, bez pośrednictwa Politechniki Lubelskiej.doc: Rachunek do umowy dwutygodniowej.doc: Rachunek do umowy czterotygodniowej.doc: Protokół zdawczo-odbiorczy.doc: Praktyka techniczno-informatyczna: Skierowanie na praktykę objetą programem studiów.doc: Ankieta dotycząca organizacji praktyk.doc: Umowa o organizację praktyki.doc: Deklaracja studenta.doc: Sprawozdanie z praktyki.doc .-zaświadczenie o odbyciu praktyki-dokument potwierdzający ubezpieczenie NW i OC.. Zarządzenie Rektora nr 27 z dnia 19.05.2016 r.Umowa o staż jest tak zwaną umową nienazwaną, którą ze względu na treść można zaliczyć to kategorii umów o świadczenie usług.. Stanowi specjalny rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy której stażysta ma możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.. UMOWA o studencką praktykę zawodową.. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala - mgr Małgorzatę Majer zwanym dalej Przyjmującym na praktyki lub Szpitalemo organizację praktyki studenckiej W dniu ..

Program praktyki studenckiej.

Zakład Pracy może żądać od Uczelni odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę na podstawie niniejszej umowy w przypadku, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę .. "Potwierdzenie odbycia .UMOWA O ORGANIZACJ Ę STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ zawarta w dniu .. Wzory dokumentów (tłumaczenia): Tłumaczenia dokumentów - j. angielski Tłumaczenia dokumentów .Umowę o praktyki absolwenckie reguluje Ustawa z 17 lipca 2009r.. 2 niniejszego paragrafu.. W zakresie przedmiotowych praktyk zbędne jest drukowanie umowy o organizacji praktyk zawodowych.. Na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje: § 1.. 2.Umowa o praktykę absolwencką - wzór.. Praktyka nie może odbywać się w warunkach szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu prawa pracy.. Dokumenty te zawarte są w załączniku nr 1.. Załączniki: Nr 1. praktyk studenckich.. KUL zobowiązuje się do: 1) opracowania programu praktyk i zapoznania z nim studenta, .. umowy, druga Strona po wezwaniu i wyznaczeniu jej 7-dniowego terminu do usunięciaZasady organizacji studenckiej praktyki zawodowej .. Przepisy dotyczące umowy o pracę reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.. Prawodawca nie określił ścisłej definicji tego, kto może ubiegać się o praktykę .UMOWA o organizację praktyki studenckiej ..

Porozumienie/umowę o organizacji praktyki studenckiej przygotowuje Pełnomocnik.

Uwaga studenci udający się na praktyki do Prokuratury-należy wypełnić dodatkowe dokumenty zamieszczone poniżej.. Formularz umowy o organizację praktyki studenckiej należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić je i zanieść do firmy, urzędu lub instytucji (zakładu pracy), w którym student chce odbyć praktykę.. Praktykant odbywa praktykę w Biurze w celu uzyskania doświadczenia i nabyciawypełnione dane o praktykach na koncie danej osoby w Wirtualnym Dziekanacie.. Biuro przyjmuje Praktykanta na nieodpłatną praktykę zawodową na zasadach określonych w niniejszej umowie.. W skrócie, tak jak każda umowa, tak też umowa o pracę powinna jasno określać strony umowy.z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych.. Umowa o praktykę absolwencką powinna zostać zawarta w formie pisemnej oraz zawierać kilka istotnych informacji według podanego wzoru: rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki i wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.Wzory dokumentów: Standardowa deklaracja Uczelni- wzór Standardowa umowa Uczelni- wzór Umowa ramowa Uczelni- wzór Dziennik praktyk- wzór Zaświadczenie o odbytej praktyce- wzór Załącznik do deklaracji/umowy z efektami kształcenia- wzór..

Opinia i ocena są wpisywane do dziennika praktyki studenckiej.

W miejscu, gdzie zwykle umieszcza się dane kontaktowe, warto również dodać rok studiów i numer indeksu.1 UMOWA o organizację praktyki zawodowej studentów szkół wyższych zawarta w dniu .. pomiędzy Politechniką Gdańską, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/121, zwaną dalej UCZELNIĄ, reprezentowaną przez : dr inż.Ryszarda SobczakaNiniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. Załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet 2 tygodnie .. W przypadku, gdy Organizator praktyki zdecyduje o mo Ŝliwo ści otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomi ędzy Organizatorem praktyki a studentem, bez .praktyki, z zastrzeżeniem ust.. Aktualnie jesteś: Wzory druków i umów (strona główna) Prawo pracy Praktyki absolwenckie Umowa o praktykę absolwencką .. Do studentów odbywających praktyki na podstawie skierowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy o ochronie kobiet i młodocianych, o dyscyplinie pracy oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy.Umowa o organizację praktyki studenckiej.. § 7 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Wniosek o odbycie praktyki (.doc) Wzór umowy o organizację praktyki studenckiej (.doc) Dziennik praktyk (.doc) Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki (.doc) Szczegółowych informacji na temat praktyk udzielają koordynatorzy na wydziałach.Wzory dokumentów: Oświadczenie do celów weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (obowiązuje tylko osoby, które w trakcie praktyki będą mieć kontakt z dziećmi) Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC) Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC) Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki zawodowej (DOC, 67 KB) WZÓR: Opinia o przebiegu praktyki zawodowej (DOCX, 21 KB) WZÓR: Program praktyki (DOC, 59 KB) WZÓR: Program praktyki (DOCX, 20 KB) WZÓR: Raport z praktyki (DOC, 59 KB) WZÓR: Raport z praktyki (DOCX, 20 KB) WZÓR: Karta przebiegu praktyki (DOC, 59 KB)Umowa o praktyki absolwenckie; Umowa zlecenie; Umowa o organizację studenckich praktyk zawodowych; Staż z Urzędu Pracy; Wolontariat; W artykule poświęcimy uwagę trzem najpopularniejszym formom zatrudnienia praktykantów i stażystów, czyli: umowie o praktyki absolwenckie, umowie zlecenie, a także umowie o praktyki zawodowe.Ponadto zakład pracy wydaje opinię o praktykancie i wystawia mu ocenę.. Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej (wzór)o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy państwowej, a także innymi właściwymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do odbywania praktyki studenckiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt