Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotuInformacja ta dotyczy też wszystkich, którzy złożyli już ww.. wniosek o udzielenie pożyczki.. 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.. Załączana jest jedna umowa o udzielenie pożyczki ma postać pliku przekazywanego (PDF).. zm.)4)Opis: PSZ-DKDG zal1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc 3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotuFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (według załączonego wzoru).. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający .Wniosek, umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów wraz załącznikiem tj. wnioskiem o jej umorzenie (dwa egzemplarze w przypadku wysyłania wniosku w sposób tradycyjny) oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Więcej informacji o EUMASS..

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01.

Nazwa Podmiotu / Imię i Nazwisko Osoby prowadzącej działalność gospodarczą: Adres: NIP: Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji .działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.. Prosimy o jego uzupełnienie o formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonimiczne z powodu COVID-19 excel (1169 Pobierz) Więcej z kategorii: Przypominamy, obowiązkowo zakrywamy drogi oddechowe maseczką!Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19..

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 A.

Załączniki Formularz COVID 19 pomoc publiczna .xls (xls, 39 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.. Wypełniony formularz oświadczenia należy wysłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej ePUAP lub za pomocą Pisma ogólnego (Pismo do uzędu PSZ-PU) na portalu praca.gov.pl.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID‐19 A.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc publicznąCo ważne, aktualnie „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19" jest integralną częścią wniosku składanego online więc nie trzeba go załączać jako pliku w formacie xls.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sięo pomoc de minimis.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz pomocy publicznej do wniosku o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł podlegającą umorzeniu, udzielaną .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A..

W ...Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Informacje dotyczące podmiotu,FORMULARZ POMOCY PUBLICZNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU) może zostać wykorzystany przy ubieganiu się o p Wzór uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, ma charakter przykładowy.Wzór uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzony uchwałą rady gminy jako załącznik do uchwały w sprawie zwolnienia za część 2020 r. z podatku od nieruchomości: gruntów .Pomoc de minimis - formularz.. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 1) A1.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Strona 1 z 2 4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn..

Informacje dotyczą ce podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 1) A1.

Formularz: Pobierz plik "RFD.pdf" 381 kB.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie bezzwrotnej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Strona 1 z 2 4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji .. w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 należy dołączyć Formularz informacji .. Powrót do listy: Ulgi i umorzenia.Należy pamiętać, że w tej informacji wykazuje się pomoc publiczną otrzymaną.. pokaż menu zwiń menu Praca dla lekarzy .. Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm.. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A.. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla .Nowy formularz informacji dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt