Umowa najmu mieszkania z firmą wzór

Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się na wskazany okres (oznaczony lub nie) oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez najemcę czynsz.. Z kolei najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.. Umowę .Na mocy odrębnej umowy strony mogą za obopólnym porozumieniem rozwiązań poprzednio obowiązującą umowę.. Wszelkie roszczenia wynikające z umowy wskazanej w § 1, powstałe przed dniem rozwiązania, zo…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt