Wypowiedzenie umowy pośrednictwa kupna nieruchomości

"Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakichkolwiek przyczyn nie skutkuje wobec wcześniej pobranych od Pośrednika wskazań Nieruchomości" .. „Karę umowną w przypadku kupna/sprzedaży określa się w wysokości 30% wartości nieruchomości określonej w umowie pośrednictwa przez właściciela, zaś w .Strona umowy pośrednictwa, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli pośrednik nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia i nie przedłożył kopii dokum…


Czytaj więcej